Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia: "Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov"

Konferencia sa bude konať dňa 28.9.2018 od 12:00 hod. v priestoroch našej fakulty (miestnosť 209 SB)


27. 09. 2018 09.57 hod.

 

Právnická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra finančného práva
a
riešiteľský kolektív grantu VEGA 1/0440/17

 

si Vás týmto dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:

 

„Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“

 

ktorá sa uskutoční dňa 28.9.2018 v priestoroch historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, ako jeden z výstupov v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/17 s rovnomenným názvom.

Medzinárodná vedecká konferencia bude tematicky zameraná na identifikovanie aktuálnych regulačných výziev a potenciálnych interdisciplinárnych prepojení vybraných aspektov problematiky inovatívnych foriem tvorby peňažných fondov v rámci predmetu úpravy (nielen) finančného práva, a to jednak v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v širšom európskom a medzinárodnom kontexte.

Účasť na konferencii je bezplatná a akceptovateľná je aj pasívna účasť. Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenský jazyk a český jazyk. Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom registračného e-mailu: praf.vegakonferencia2018uniba.sk, a to najneskôr do 16.9.2018. V e-mailovej prihláške na konferenciu prosím uveďte predovšetkým Vaše meno a priezvisko, názov a adresu vysielajúcej organizácie (vzdelávaco-výskumnej inštitúcie), názov príspevku a jeho stručnú anotáciu (maximálne v rozsahu 150 slov) v slovenskom resp. českom jazyku a anglickom jazyku, ako aj informáciu o tom, či Vaša účasť na konferencii bude aktívna alebo pasívna. Príspevok je potrebné odovzdať najneskôrdo 7.10.2018, a to rovnako prostredníctvom e-mailu: praf.vegakonferencia2018uniba.sk. Výstupom z konferencie bude recenzovaný elektronický zborník, v ktorom budú publikované odovzdané príspevky všetkých prihlásených účastníkov.

Ďalšie organizačné pokyny a detailný program vedeckej konferencie budú zaslané prihláseným účastníkom elektronicky, a to najneskôr desať dní pred konaním konferencie.

Tešíme sa na Vašu účasť!