Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia „Veriteľ v centre pozornosti práva“

Iuridicum (č. 324 SB) Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava dňa 7. decembra 2018 (piatok) od 9:00 do 14:45


28. 11. 2018 14.38 hod.


Predmetná medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v rámci projektu VEGA 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“.  Jej hlavným cieľom je systematické rozpracovanie nástrojov na ochranu veriteľov z pohľadu interdisciplinárneho, ako práva trestného, tak aj správneho, finančného či obchodného. Účelom je identifikovanie nedostatkov súčasnej právnej úpravy a rovnako aj komparácia vybraných právnych problémov a inštitútov s ich riešením a zakotvením vo vybraných štátoch v zahraničí, tiež za využitia komparácie historickej. Za rámcové trestné činy pre danú oblasť považujeme najmä trestné činy poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívanie informácií v obchodnom styku a skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

PROGRAM