Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore - 13. ročník

Dňa 11. až 13. apríla 2019 v Účelovom zariadení Národnej rady SR Častá - Papiernička.


08. 03. 2019 10.43 hod.

 

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore sú fórom, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky jedinečný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube v odborných kruhoch. Ponúkajú však nielen výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.

 

V roku 2019 sa 11. až 13. apríla 2019 uskutoční 13. ročník, ktorý už tradične ponúka slovenské sekcie, v ktorých sú príspevky zaradené podľa príbuzných právnych odvetví a jednu sekciu v anglickom jazyku. Novinkou v organizácii konferencie je určenie konkrétnych tém v jednotlivých sekciách a zabezpečenie prítomnosti vysoko kvalifikovaných garantov nie len z radov členov fakulty, ale aj z právnej praxe. Konferencia sa uskutočňuje v Účelovom zariadení Národnej rady SR Častá - Papiernička.

Stránka podujatia http://milniky2019.flaw.uniba.sk/index.php/sk/ 

PROGRAM

POZVÁNKA INVITATION