Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021

Dňa 24. – 25. júna 2021


18. 05. 2021 13.49 hod.

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta organizuje 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021“.

Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. v dňoch 24. – 25. júna 2021 auskutoční audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS. 

Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent.

Všetky potrebné informácie dostupné na: https://milniky.flaw.uniba.sk/ 

POZVÁNKA