Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022

Dňa 24. júna 2022


03. 05. 2022 10.05 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta organizuje 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022“.

Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. dňa 24. júna 2022 (piatok) a uskutoční sa hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS. Každý aktívny účastník, ktorý sa rozhodne zúčastniť sa konferencie online formou prednesie svoj príspevok s použitím elektronického zariadenia so zapnutou kamerou a mikrofónom.

Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent. Registrácia účastníkov na konferenciu prebieha cez jednotný registračný formulár, ktorý nájdete na webstránke:

https://milniky.flaw.uniba.sk/ 

Pozvánka