Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborná diskusia „Právne aspekty zrušenia amnestie“

20.3.2017 o 13:00, Auditórium Maximum (Amfiteáter), historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


23. 03. 2017 08.00 hod.
Od: JUDr. Marián Giba, PhD.

Dňa 20. marca 2017 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v priestoroch Amfiteátra uskutočnila odborná diskusia s názvom „Právne aspekty zrušenia amnestie“. Diskusie sa zúčastnili právnici z akademického ako aj politického prostredia. Pozvanie prijali prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Alojz Baránik, doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Daniel Lipšic LL.M. a doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.

Diskusiu pred zaplneným auditóriom otvoril dekan Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., ktorý vo svojom prejave vyzval účastníkov, aby sa diskusia viedla v odbornej, a nie politickej rovine. 

Formát diskusie sa skladal z prvého bloku, ktorý otvorili úvodné príspevky dvoch odborníkov na ústavné právo, ktorí mali za úlohu zosumarizovať najdôležitejšie argumenty za a proti zrušeniu amnestií. Diskusia pokračovala príspevkami ostatných právnikov, medzi ktorými boli aj bývalí alebo súčasní aktívni politici. Záverečný priestor bol venovaný otázkam zo strany publika.

Argumentáciu za nemožnosť zrušenia amnestie si zobral na starosť profesor Ľubor Cibulka, ktorý v úvode konštatoval, že také zaplnené auditórium nevidel od roku 1989. Profesorova argumentácia sa predovšetkým opierala o dôležitosť deľby moci v štáte a zachovanie princípu právnej istoty. Na opačnej strane odbornej argumentácie stál doktor Marián Giba, ktorý sa vo svojej reči venoval trom bodom. Prvým bola otázka legality, kde sa snažil poukázať na skutočnosť, že pôvodná amnestia zastupujúceho prezidenta v roku 1998 bola zmenená a s ohľadom na neskoršie konanie Ústavného súdu by sa už opravená amnestia mala považovať za protiústavnú. V druhom bode, sa venoval vzťahu práva a morálky, kde konštatoval, že náš štát dlhodobo zlyháva vo vyvodzovaní zodpovednosti vo vlastných radoch, čo je podľa jeho slov veľmi nebezpečný trend, ktorého výsledkom je stúpajúca nedôvera občanov v štát a systém ako taký. Amnestie z roku 1998 v tomto zmysle označil aj ako symbol toho, že namiesto právneho štátu u nás platí stredoveká zásada „panovník štátu stojí nad zákonmi.“ V poslednom bode sa venoval vládnemu návrhu zmeny ústavy.

Po prvom bloku príspevkov apolitických odborníkov na ústavné právo nasledovali príspevky viacerých právnikov, ktorí sa na problematiku amnestií z roku 1998 pozerali zo svojich uhlov pohľadu. Zo strany diskutujúcich dominantne prevládal názor, podľa ktorého sú amnestie z roku 1998 zrušiteľné Národnou radou Slovenskej republiky. Za nezrušiteľnosť amnestie sa postavil docent Ján Cuper. Záver diskusie, venovaný priestoru na otázky zo strany auditória, sa niesol predovšetkým v názorových rozporoch diskutujúcich na udalosti súvisiace s udelením amnestie. Diskusia vyvolala značný mediálny záujem. 

Videozáznam z diskusie: http://archiv.nti.sk?15753327