Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Online diskusia na tému "Reforma štruktúry súdov Slovenskej republiky a právny štát"

Dňa 23. novembra 2021 o 15:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


22. 11. 2021 10.56 hod.

 

Dobrý deň vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne by som Vás všetkých chcela týmto pozvať na online diskusiu na tému:

Reforma štruktúry súdov Slovenskej republiky a právny štát

Online diskusia sa uskutoční dňa 23.11.2021 (utorok) od 15:00 hod.

Na pripojenie sa na online diskusiu prosím použite tento link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhjZjY0N2QtYjM3YS00OTFlLTk3OTktNGRiNjhhNTI3NTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22c68aa111-897a-4327-b961-00acf6a15d18%22%7d

Diskusie sa zúčastnia a povedú ju sudcovia Krajského súdu v Bratislave.

Témy diskusie, ako aj mená zúčastnených sudcov sú uvedené v priloženej pozvánke.