Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M.

3 Otázky na prodekana


05. 07. 2023 11.29 hod.

 

1. Čo spadá do vašej oblasti prodekanstva?

Ako prodekan som zodpovedný za vzťahy a spoluprácu s odbornou verejnosťou, ktorá sa prioritne odvíja od memorandových spoluprác, ktorých má naša fakulta celkovo podpísaných 48. Ide o spoluprácu s jednotlivými ministerstvami, ostatnými orgánmi štátnej správy, súdmi, ale aj advokátskymi kanceláriami, zamestnávateľskými združeniami a podobne. Na základe týchto spoluprác sa môžu naši študenti zapájať do radu stáží, ktoré im spolu s našimi partnermi ponúkame. Taktiež sa na nás memorandoví partneri obracajú aj v otázkach potreby vypracovania analýz a právnych stanovísk. Pre nás je teda spolupráca s odbornou verejnosťou kľúčová aj vo vzťahu k prezentovaniu výsledkov našej vedeckej práce. Jednotlivé spolupracujúce organizácie budete môcť stretnúť aj na pôde právnickej fakulty. Pripravujeme pre nich partnerský deň, ktorý bude spojený s radom prednášok, diskusií a iných sprievodných podujatí.

Do spolupráce s odbornou verejnosťou zahŕňame aj organizáciu života Alumni klubu našej fakulty, ktorý sa po reforme otvára všetkým našim absolventom. Stať sa jeho členom bude oveľa jednoduchšie, ako tomu bolo doteraz. Vnímam významné postavenie Alumni klubu v živote našej fakulty. Sú to práve ľudia so zmyslom pre príslušnosť k svojej Alma Mater, ktorí ju dokážu posúvať vpred. Pozývam všetky naše absolventky a absolventov do tohto klubu, ktorý im sprostredkuje širokú škálu možností zapojiť sa do života fakulty a širokú škálu partnerstiev a priateľstiev založených na tom, čo nás spája – na príslušnosti k Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Zabezpečujem taktiež aj organizáciu konferencií a ďalších vedeckých a odborných podujatí. Medzi najvýznamnejšie konferencie patrí konferencia pre mladých vedeckých pracovníkov s názvom Míľniky, ale aj naša vlajková loď – Bratislavské právnické fórum – ktorá je jednou z najväčších udalostí z pohľadu právnej vedy na Slovensku vôbec. Mojou srdcovkou však naďalej zostáva Konferencia o pozemkovom práve. Tento rok pripravujeme už jej tretí ročník. Práve na tejto konferencii sa mi osvedčilo viac prepájať konferenčný život so študentmi. Tieto prvky vzájomnej prepojenosti vedy a štúdia by sme chceli v budúcnosti zaviesť aj do dvoch vyššie spomenutých konferencií. Študenti tak budú môcť vidieť svojich pedagógov pri prezentovaní výsledkov ich vedeckej práce. Budú sa môcť inšpirovať pri svojich záverečných prácach a budú môcť získať nové kontakty na medzinárodnú vedeckú komunitu, ktorá môže byť užitočná pri ich výskume. Verím, že takýto prístup otvorenia konferencií študentom nadchne pre právnu vedu ešte viac budúcich kolegýň a kolegov.

V neposlednom rade sa venujem aj oblasti ďalšieho vzdelávania – poskytovaniu kurzov a školení pre širokú verejnosť. Uvedomujeme si, že vzdelávanie v odbore právo je nikdy sa nekončiacim procesom, a tak záujemcom poskytujeme kurzy, na ktorých si môžu prehĺbiť svoje poznatky vo všetkých právnych odvetviach. Momentálne pracujeme na väčšej atraktívnosti ďalšieho vzdelávania a na jeho väčšej digitalizácii. Verím, že do budúcnosti sa podarí na našej fakulte rozbehnúť aj podiplomové LL.M štúdium. Bol by som rád, keby bolo zamerané na ľudské práva a na európske právo. To je však zatiaľ hudba budúcnosti.

Od pána dekana mám aj jedno špeciálne poverenie, ktoré napĺňam spolu so svojím dobrým kolegom pánom prodekanom Jozefom Andraškom. Ide o zvyšovanie študentskej aktívnosti. Pandemická kríza nám v mnohom spravila škrt cez rozpočet, a tak musíme pomyselný hrad stavať nanovo. Teší ma, že je na škole rad šikovných študentiek a študentov, ktorí majú záujem podieľať sa na živote fakulty a vystúpiť tak zo svojej zóny komfortu. K tejto úlohe mám osobitný vzťah, pretože kontakt so študentmi ma nabíja obrovskou energiou. Teší ma spätná väzba, ktorú dostávam. Pozitivitu, ktorou ma študenti nabíjajú, im chcem dávať vždy naspäť. Všetko sú to krásni ľudia so svojimi snami a potrebami, som na nich nesmierne hrdý.

2. Aké výzvy vás čakajú a čo plánujete v rámci vašej agendy?

Čiastočne som odpoveď na túto otázku načrtol už v predchádzajúcej odpovedi, a tak sa to pokúsim zhrnúť a rozvinúť. Vždy ma teší, keď vidím, že sa veci hýbu smerom vpred. V rámci svojej agendy preto pracujem na viacerých reformách, ktoré by mali zabezpečiť užšiu komunikáciu s jednotlivými memorandovými partnermi, otvorenosť Alumni klubu, väčšiu atraktivitu vedeckých výstupov prezentovaných na konferenciách, rozbehnutie LL.M programu, ale aj spoluprácu so študentmi, ktorá bude zmysluplná a vzájomná.

Najväčšou výzvou bude aspoň čiastočne zvrátiť negatívnu trajektóriu financovania fakulty. Poskytovanie ďalšieho vzdelávania má potenciál prispieť svojou malou troškou. Sme najstaršia a najrenomovanejšia inštitúcia v oblasti právneho vzdelávania na Slovensku. Naši pedagógovia sú kvalifikovaní akademici, ale aj ľudia z praxe. Chceme zatraktívniť kurzy pre odbornú verejnosť, ale aj vzdelávanie celej občianskej spoločnosti. V rámci kurzov plánujeme vytvoriť aj interaktívnu katedru – učiteľský stôl, ktorý bude slúžiť na realizáciu online kurzov a nahrávanie e-learningového obsahu. Počítam aj so zapojením študentskej právnej poradne. Bol by som veľmi rád, keby sa úlohy v oblasti vzdelávania občianskej spoločnosti zhostili naši študenti. Verím, že spoločne dokážeme recipientom z občianskej spoločnosti ponúknuť základné informácie, napríklad o dedičskom konaní, kúpe auta či pracovnom pomere. Samozrejme, s upozornením, že informácie sú všeobecné a v každom prípade je potrebné postupovať osobitne a najlepšie s právnym zástupcom.

Čo sa týka memorandových spoluprác, mám v pláne na jednotlivé rokovania s partnermi prizývať poverených pedagógov za jednotlivé oblasti, ale aj našich študentov, ktorí sa tak stanú pevnou súčasťou rozvoja fakulty. Verím, že takýto prístup a otvorenosť bude študentov motivovať v ďalšej práci. Máme sa čím pochváliť a ja veľmi túžim po tom, aby aj odborná verejnosť videla, akých skvelých, pracovitých a šikovných študentov na fakulte máme. 

Chcel by som priniesť väčšiu dynamiku do konferenčného života fakulty. Aj konferencie by sa mali otvoriť študentom. Z týchto podujatí by som chcel spraviť mienkotvorné udalosti, ktoré majú potenciál pohnúť vecami v oblasti práva vpred. Nazdávam sa totiž, že referovanie vedeckých výstupov v rámci jednotlivých sekcií nestačí. Musíme ponúknuť niečo, čo zaujme verejnosť a vyšle jasný odkaz, z ktorého bude zrejmé, že sme pevnou súčasťou budovania právneho štátu na Slovensku. Chcel by som, aby boli informácie o najnovších poznatkoch v právnej vede bližšie všetkým občanom Slovenska. Dlhodobo však narážame na nezáujem zo strany médií. Verím, že sa intenzívnou komunikáciou a rozvojom vzájomných vzťahov tento stav podarí zvrátiť.

3. Čo je najťažšie na vykonávaní funkcie prodekana?

Prepojenie pedagogickej, vedeckej a manažérskej práce na úrovni vedenia fakulty. Neviem ani povedať, ktorú z týchto troch oblastí by som dal na prvé miesto. Veľmi dôležití sú študenti a ich vzdelávanie, v tom vidím veľký zmysel. To je však spojené s kvalitnou vedou, aby sme im dokázali poskytovať najnovšie poznatky. Korunu tomu celému dodáva všeobecný rozvoj fakulty a vytváranie konštruktívneho prostredia na vzdelávanie a vedecké bádanie. Keď som nastupoval ako odborný asistent, myslel som si, že prácu na vysokej škole zvládnem ľavou zadnou. Je to však veľmi zodpovedná práca a ak k nej pristupujete svedomito, pohltí vás celého.