Faculty of LawComenius University Bratislava

Documents

  • Vnútorný predpis Univerzity Komenského č. 7/2011 (smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach závrečných prác a kvalifikačných prác,ich bibliografickej registácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.