Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

  • Vnútorný predpis Univerzity Komenského č. 7/2011  (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave)