Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odkazy na prednášky/ Links for lectures

Rímske právo 1 (odbor PRÁVO)

Prednášky z Rímskeho práva 1 sa nachádzajú v aplikácii Stream. Môžete si ich pozrieť na tomto linku: https://web.microsoftstream.com/browse?q=%23KRPKCP

 

 • Prvá prednáška na tému "Úvod, povaha a rozdelenie rímskeho práva" sa nachádza TU
 • Druhá prednáška na tému "Pramene práva a interpretácia práva" sa nachádza TU
 • Prezentáciu z druhej prednášky na tému "Pramene práva a interpretácia práva" si možno automaticky stiahnuť po kliknutí TU
 • Tretia prednáška na tému "Osobné právo" sa nachádza TU
 • Štvrtá prednáška na tému "Právne skutočnosti (pojem a delenie), právne úkony a ich delenie" sa nachádza TU
 • Piata prednáška na tému "Náležitosti a obsah právneho úkonu, zastúpenie pri právnom úkone" sa nachádza tu TU
 • Šiesta prednáška na tému "Manželstvo v rímskom práve" sa nachádza TU
 • Siedma prednáška na tému "Poručníctvo a opatrovníctvo, právnické osoby" sa nachádza TU
 • Ôsma prednáška na tému "Vôľa a prejav vôle (nezhoda vôle s prejavom, vady právneho úkonu)" sa nachádza TU
 • Deviata prednáška na tému "Vecné právo I.: Úvod a základné pojmy, Pojem a systém vecného práva, druhy vecných práv" sa nachádza TU
 • Desiata prednáška na tému "Vecné právo II.: Nadobudnutie a zánik držby, Druhy, prvky a subjekt držby" sa nachádza TU
 • Jedenásta prednáška na tému "Vlastnícke právo I.: Pojem a osbah vlastníckeho práva, Druhy vlastníctva" sa nachádza TU
 • Dvanásta prednáška na tému "Vlastnícke právo II.: Nadobudnutie vlastníckeho práva (pôvodné a odvodené spôsoby nadobudnutia), Obmedzenie vlastníckeho práva v súkromnom a verejnom záujme, Právna ochrana vlastníckeho práva, Spoluvlastníctvo" sa nachádza TU 
 • Trinásta prednáška na tému "Vecné práva k cudzej veci: úvod, systém vecných práv k cudzej veci, záložné právo (ručný záloh a hypotéka), služobnosti" sa nachádza TU

Rímske právo 2 (odbor PRÁVO)

Vážení študenti, 

v rámci výučby predmetu "Rímske právo 2" v prvom ročníku bakalárskeho stupňa študijného programu PRÁVO (denná forma) sa všetky prednášky nachádzajú v systéme "Microsoft Stream", kde si ich môžete vypočuť. Prednášky prevažne nahral pán prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Link: https://web.microsoftstream.com/browse?q=%23KRPKCP

Pre Vašu lepšiu orientáciu si Vám dovoľujeme nižšie poskytnúť rozpis prednášok podľa toho, ako na seba tematicky nadväzujú: 

 • Prvá prednáška na tému "Procesné právo" sa nachádza TU
 • Druhá prednáška na tému "Pojem záväzok a prvky záväzkového vzťahu" sa nachádza TU
 • Tretia prednáška na tému "Poistenie záväzku" sa nachádza TU
 • Štvrtá prednáška na tému "Obsah a zánik záväzkov" sa nachádza TU
 • Piata prednáška na tému "Zodpovednosť za nesplnenie záväzku" sa nachádza TU
 • Šiesta prednáška na tému "Reálne kontrakty" sa nachádza TU
 • Siedma prednáška na tému "Verbálne a konsenzuálne kontrakty - kúpna zmluva" sa nachádza TU
 • Ôsma prednáška na tému "Nájomná zmluva" sa nachádza TU
 • Deviata prednáška na tému "Spoločenská zmluva a príkazná zmluva" sa nachádza TU
 • Desiata prednáška na tému "Kvázikontrakty a bezdôvodné obohatenie" sa nachádza TU
 • Jedenásta prednáška na tému "Delikty" sa nachádza TU
 • Dvanásta prednáška na tému "Dedičské právo" sa nachádza TU

Rímske právo (odbor EKONÓMIA A PRÁVO)

Prednášky pre študentov programu "Ekonómia a právo" sú dostupné v osobitnom tíme v aplikácii MS Teams ("Prednášky pre EaP"), pretože títo študenti nemajú prístup k streamu UK. Všetci študenti tohto programu v 1. ročníku sú členmi uvedeného tímu.

Roman law 1 (MANAGEMENT AND LAW)

The lectures for Roman Law 1 are available at Microsoft Stream platform.

First lecture on theme "Roman Law 1 – Introduction" is available here

Second leture on theme "Division and Sources of Law" is available here

Third leture on theme "Capacity to Legally Act" is available here

Fourth leture on theme "Legal Acts" is available here

Fifth leture on theme "Status familiae" is available here

Sixth leture on theme "Introduction to Law of Things. Possession" is available here

Seventh leture on theme "Ownership (Part 1) – term, classification, restriction, acquisition" is available here

Eighth leture on theme "Ownership (2nd part) – acquisition, treasure, protection" is available here

Ninth leture on theme "Iura in re aliena – general characterisation, servitudes, pignus" is available here

Roman Law 2 (MANAGEMENT AND LAW)

Cirkevné právo na Slovensku (PRÁVO)

Prednášky z predmetu Cirkevné právo na Slovenksu sa nachádzajú v aplikácii Microsoft Stream a dostupné sú na nasledujúcich odkazoch: 

Prvá prednáška k téme "Pojem cirkev, náboženská spoločnosť (NS), konfesia, náboženská obec, denominácia, sekta. Pojem cirkevné právo a jeho pramene, náboženský predpis, právo NS, vnútrocirkevné právo" je dostupná TU a TU.

Druhá prednáška k téme "Pojem „cirkev“ práve SR; registrácia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku" je dostupná TU.

Tretia prednáška k téme "Špeciálna, resp. medzinárodno-právna legislatíva v oblastí cirkví a náboženských spoločností" je dostupná TU a TU.

Štvrtá prednáška k téme "Financovanie cirkví na Slovensku (+ osobitné otázky vnútrocirkevného financovania)" je dostupná TU.

Piata prednáška k téme "Rozdiely medzi základnými náboženskými koncepciami (katolicizmus, luteránstvo, ostatný protestantizmus, ortodoxia, judaizmus, islam). Pojmy monoteizmus, polyteizmus, henoteizmus. Spôsoby organizácie" je dostupná TU.

Šiesta prednáška k téme "Kánonické právo Latinskej („rímskokatolíckej“) cirkvi (koncepcia, princípy a špecifiká, ciele a delenie práva; organizácia; magisteriálne, sakramentálne a trestné právo)" je dostupná TU.

Siedma prednáška k téme "Kánonické právo východných katolíckych cirkví – základný prehľad (právna koncepcia, vývoj, hierarchia, ekleziológia, magisteriálne právo, sakramentálne právo, trestné právo + rozdiely voči právu Latinskej KC)" je dostupná TU.

ôsma prednáška na tému "Cirkevné (kánonické) právo Pravoslávnej (ortodoxnej) cirkvi v SR - vývoj, koncepcia, doktrína, oblasti úpravy" je dostupná TU.

Deviata prednáška na tému "Cirkevné právo Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Kresťanskej reformovanej cirkvi v SR. – vývoj, doktrína, organizačná štruktúra, podstatné oblasti úpravy" je dostupná TU a TU.

Desiata prednáška na tému "Právna koncepcia, doktrína a inštitucionálna štruktúra - Adventisti siedmeho dňa a Bratská jednota baptistov v SR" je dostupná TU.

Jedenásta prednáška na tému "Právo Židovskej náboženskej obce v SR (koncepcia a doktrína, významné oblasti úpravy)" bude doplnená v priebehu semestra.