Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Informácia o dodatočnom prijímacom konaní

Na základe rozhodnutia prodekanky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v zmysle Kritérií prijímacieho konania sa uskutoční dodatočné prijímacie konanie na študijný program Diplomatická akadémia.

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky alebo v listinnej (papierovej) forme  do 15. septembra 2023. 

Prijímací pohovor sa uskutoční 20. septembra 2023.

Ako podať prihlášku?

Prihláška na rozširujúce štúdium na Diplomatickú akadémiu Karola Rybárika sa podáva elektronicky prostredníctvom systému e-prihlaska na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nájdete tu: E-PRIHLASKA. V e-prihláške zadajte "iné štúdium" (stupeň N) a názov hľadaného študijného programu DA

Návod na vyplnenie e-prihlášky nájdete tu: NÁVOD.

Vyplnenú elektronickú prihlášku nezabudnite potvrdiť! Inak sa neuloží v systéme a nemožno ju ďalej vyhodnocovať.

Po uložení prihlášky už len zostáva len zaplatiť poplatok za prijímacie konanie a zaslať alebo doručiť povinné prílohy prihlášky - overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa.

Zvyšné prílohy je možné vložiť elektronicky k e-prihláške.

Prihlášku nie je potrebné zasielať v listinnej podobe (papierovej podobe), naše študijné oddelenie bude podstatnú časť úkonov vykonávať elektronicky.

Ako zaplatiť poplatok za prijímacie konanie?

Poplatok za prijímacie konanie sa platí bankovým prevodom na účet PraF UK vedený v Štátnej pokladnici.

Poplatok za prijímacie konanie vo výške 50 euro zaplaťte prosím na základe údajov vygenerovaných po potvrdení prihlášky ("Tlač príkazu na úhradu").

V príkaze na úhradu je potrebné uviesť správne číslo účtu, variabilný symbol a špecifický symbol (QR-kód, ktorý sa Vám vygeneruje spolu s príkazom na úhradu Vám pomôže zadať správne údaje).

Prečo je to dôležité?

Na základe správnych platobných údajov vieme priradiť platbu k správnej prihláške, a teda nie je potrebné preukazovať zaplatenie poplatku za prihlášku potvrdeniami z banky. 

Kritéria prijímacieho konania pre akademický rok 2023/2024

Podmienky prijatia na rozširujúce štúdium na základe Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre absolventov vysokých škôl (ukončený II. stupeň VŠ) na Diplomatickú akadémiu Karola Rybárika Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

 

Kritéria prijímacieho konania na Diplomatickú akadémiu Karola Rybárika