Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie XIII. ročníka ŠVOČ 2021/2022

Termín pre odovzdanie prác: 11.2.2022


12. 10. 2021 09.07 hod.

 

Milí študenti,

Predseda Rady ŠVOČ vyhlásil v zmysle smernice dekana PraF UK č. 3/2018 XIII. ročník súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ŠVOČ)" pre akademický rok 2021/2022. ŠVOČ je organizovaná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK.

Rada ŠVOČ podľa čl. 4 ods. 5 vnútorného predpisu č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte určuje termín odovzdania prihlášok a termín odovzdania prác ŠVOČ v XIII. ročníku súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2021/2022 nasledovne:

termín odovzdania prác: 11.2.2022

Organizátor: Právnická fakulta UK 

 

KONTAKT PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE

V prípade záujmu o akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte Radu ŠVOČ, a to písomne prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty UK alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy svocflaw.uniba.sk, radi vám zodpovieme všetky otázky.

Informácie vám budú podané aj u tajomníčky Rady ŠVOČ - Mgr. Zuzany Kravárikovej, č. dverí 310, 3. posch. SB.

Neváhajte a zapojte sa so svojou prácou!