Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie XIV. ročníka ŠVOČ 2022/2023


14. 09. 2022 12.02 hod.

Milí študenti,

Predseda Rady ŠVOČ vyhlásil v zmysle smernice dekana PraF UK č. 3/2018 XIV. ročník súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ŠVOČ)" pre akademický rok 2022/2023. ŠVOČ je organizovaná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK.

Rada ŠVOČ podľa čl. 4 ods. 5 vnútorného predpisu č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte určuje termín odovzdania prihlášok a termín odovzdania prác ŠVOČ v XIV. ročníku súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2022/2023 nasledovne:

na 17. marec 2023.  

Organizátor: Právnická fakulta UK 

 

KONTAKT PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE

V prípade záujmu o akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte Radu ŠVOČ, a to písomne prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty UK alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy svocflaw.uniba.sk, radi Vám zodpovieme všetky otázky.

Informácie Vám budú podané aj u tajomníčky Rady ŠVOČ - Viktórie Paškovej, č. dverí 321, 3. posch. SB.

Neváhajte a zapojte sa so svojou prácou!