Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Priebežné hodnotenie SPH a SPP - denné štúdium

oznam pre 1. a 2. ročník bc., denné štúdium


20. 09. 2018 18.42 hod.

Spôsob hodnotenia priebežného hodnotenia z predmetu Správne právo hmotné (SPH) a Správne právo procesné (SPP) pre denné štúdium:

10% z celkového hodnotenia predmetu bude tvoriť 6 bodov, ktoré študent získa na seminároch nasledovným spôsobom – vyučujúci počas seminára oznámi, ktorým zo študentov udeľuje bod za aktivitu na danom seminári a umožní študentom vyjadriť sa k udeleným bodom. 

Na pristúpenie k ústnej skúške z SPH/SPP potrebuje študent 4 body zo 6 bodov. Študent, ktorý nemá požadovaný počet bodov, nemôže absolvovať skúšku a môže absolvovať dva opravné termíny z priebežného hodnotenia počas skúškového obdobia (každý týždeň skúškového obdobia KSEP zverejní jeden opravný termín). Ak študent nezíska ani v tomto prípade 4 body, bude hodnotený známkou Fx a musí predmet preniesť do ďalšieho roka, kde bude musieť absolvovať aj seminárne cvičenia.

POZOR! Termíny počas skúškového obdobia v plnom rozsahu nahrádzajú body, ktoré študent získal počas semestra.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPH sa nachádza TU.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPP sa nachádza TU.