Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Priebežné hodnotenie SPH a SPP - denné štúdium

oznam pre 1. a 2. ročník bc., denné štúdium


20. 09. 2018 18.42 hod.

Spôsob hodnotenia priebežného hodnotenia z predmetu Správne právo hmotné (SPH) a Správne právo procesné (SPP) pre denné štúdium:

10% z celkového hodnotenia predmetu bude tvoriť 5 bodov, ktoré študent získa na seminároch nasledovným spôsobom – vyučujúci počas seminára oznámi, ktorým zo študentov udeľuje bod za aktivitu na danom seminári a umožní študentom vyjadriť sa k udeleným bodom. Celkový počet bodov za semináre vyučujúci oznámi študentom na treťom seminári od konca semestra (jednotlivému študentovi oznámi tieto body aj na jeho požiadanie).

Na pristúpenie k ústnej skúške z SPH/SPP  potrebuje študent 4 body z 5 bodov. Študent, ktorý nemá požadovaný počet bodov, si doplní potrebný počet bodov na prvom opravnom termíne z priebežného hodnotenia, ktorý bude písomný (otvorené otázky) a bude sa konať na predposlednom seminári. Vyučujúci spočíta body z ústnej aktivity a prvej opravnej písomky a ak študent dosiahne 4 body, je pripustený na skúšku. Ak študent nemá požadované 4 body, bude písať druhú opravnú písomku, ktorá sa bude konať na poslednom seminári a opäť body, ktoré získa z tejto druhej opravnej písomky, spočíta, avšak opäť iba s ústnou časťou aktivity. Ak študent nezíska ani v tomto prípade 4 body, bude hodnotený známkou Fx a musí predmet preniesť do ďalšieho roka, kde bude musieť absolvovať aj seminárne cvičenia.

Opravné písomky (počas semestra) môže študent absolvovať len u vyučujúceho, ku ktorému je riadne zapísaný v rozvrhu.

Ak sa študent nemohol/nechcel zúčastniť na opravných termínoch počas semestra, má nárok na jeden alebo dva (podľa toho, na koľkých opravných termínoch sa počas semestra nezúčastnil) opravné termíny, ktoré sa budú konať počas skúškového obdobia (každý týždeň skúškového obdobia KSEP zverejní jeden opravný termín). POZOR! Termíny počas skúškového obdobia v plnom rozsahu nahrádzajú body, ktoré študent získal počas semestra; v tomto prípade preto už študentovi vyučujúci NEPRIPOČÍTAVA body získané počas semestra.

Študent, ktorý nezíska 4 body z priebežného hodnotenia, nebude pripustený na skúšku z predmetu SPH/SPP.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPH sa nachádza TU.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPP sa nachádza TU.