Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nekomentované právne predpisy na skúškach SP1, SP2, SP3, SPH, SPP

oznam pre denné aj externé štúdium


08. 04. 2018 16.36 hod.
  • Skúška z predmetov SP1, SP2 a SP3 prebieha za používania nekomentovaných právnych predpisov. Nekomentované právne predpisy poskytne študentovi katedra tak počas prípravy na ústnu odpoveď, ako aj počas ústnej odpovede.
  • Právne predpisy budú k dispozícii prostredníctvom počítačov alebo notebookov s wifi pripojením na web a s prístupom k systému www.slov-lex.sk. 
  • Zoznam odporúčaných právnych predpisov na skúšku je zverejnený na webovom sídle katedry.
  • V súlade so Študijným poriadkom si dovoľujeme upozorniť, že prečítanie textu právneho predpisu pri ústnej skúške sa nepovažuje za dostačujúci na úspešné absolvovanie skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky treba, aby študent vedel vysvetliť teóriu ku konkrétnemu právnemu inštitútu, najmä aby vedel vysvetliť jeho pojmové znaky a súvislosti s ďalšími ustanoveniami právneho predpisu, ďalej aby vedel uviesť základnú judikatúru, ktorá sa vzťahuje na daný inštitút a napokon, aby vedel vysvetliť problematiku na uvedení jednoduchých príkladov. Pri praktickom príklade treba, aby študent v logickej postupnosti vyriešil všetky otázky, ktorých zodpovedanie treba na vyriešenie prípadu.