Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o odovzdávaní záverečných prác

oznam pre študentov denného aj externého štúdia


20. 09. 2019 09.46 hod.
  • Katedra správneho a environmentálneho práva by rada upozornila študentov, ktorí budú vypracovávať a obhajovať svoje bakalárske/diplomové/rigorózne/dizertačné práce na našej katedre, na znenie čl. 7 ods. 6 vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, ktorý znie: „Záverečná práca sa vypracúva v tlačenej podobe zviazané v pevnej väzbe (v tvrdých doskách) vytlačenú spravidla obojstranne tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.“
  • Na základe uvedeného by sme študentov poprosili o dodržiavanie tohto ustanovenia a aby odovzdávali záverečné práce vytlačené obojstranne.
  • Zároveň by sme chceli požiadať študentov, aby pri tlačení svojich záverečných prác využívali možnosť tlačiť na 100 percentne recyklovaný papier.