Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Priebežné hodnotenie SPH a SPP - externé štúdium

oznam pre externé štúdium


22. 10. 2018 18.42 hod.

Spôsob hodnotenia priebežného hodnotenia z predmetu Správne právo hmotné (SPH) a Správne právo procesné (SPP) platné a účinné pre externé štúdium:

10% z celkového hodnotenia predmetu bude tvoriť 6 bodov, ktoré študent získa na konzultačných stretnutiach nasledovným spôsobom – vyučujúci počas stretnutia dvakrát oznámi, ktorým zo študentov udeľuje bod za aktivitu na danom stretnutí a umožní študentom vyjadriť sa k udeleným bodom. Prvýkrát bude udeľovať body v polovici konzultačného stretnutia a druhýkrát na konci celého bloku konzultačného stretnutia. Body sa udeľujú na každom konzultačnom stretnutí vrátane posledného

Na pristúpenie k ústnej skúške z SPH/SPP potrebuje študent aspoň 4 body zo 6 bodov.

Študent, ktorý nemá požadovaný počet bodov, sa nemôže zúčastniť skúšky z predmetu a musí absolvovať opravné hodnotenie, ktoré sa bude konať počas skúškového obdobia (každý týždeň skúškového obdobia KSEP zverejní jeden opravný termín).

POZOR! Termíny počas skúškového obdobia v plnom rozsahu nahrádzajú body, ktoré študent získal počas semestra. 

Študent, ktorý nezíska 4 body z priebežného hodnotenia, nebude pripustený na skúšku z predmetu SPH/SPP, bude hodnotený známkou Fx a bude musieť konzultačné stretnutia absolvovať aj nasledujúci akademický rok.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPH sa nachádza TU.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPP sa nachádza TU.