Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Priebežné hodnotenie SPH a SPP - externé štúdium

oznam pre externé štúdium


22. 10. 2018 18.42 hod.

Spôsob hodnotenia priebežného hodnotenia z predmetu Správne právo hmotné (SPH) a Správne právo procesné (SPP) platné a účinné pre externé štúdium:

10% z celkového hodnotenia predmetu bude tvoriť 5 bodov, ktoré študent získa na konzultačných stretnutiach nasledovným spôsobom – vyučujúci počas stretnutia dvakrát oznámi, ktorým zo študentov udeľuje bod za aktivitu na danom stretnutí a umožní študentom vyjadriť sa k udeleným bodom. Prvýkrát bude udeľovať body v polovici konzultačného stretnutia a druhýkrát na konci celého bloku konzultačného stretnutia. Body sa udeľujú na každom konzultačnom stretnutí vrátane posledného. Celkový počet bodov za konzultačné stretnutia vyučujúci oznámi študentom na predposlednom konzultačnom stretnutí (jednotlivému študentovi oznámi tieto body aj na jeho požiadanie).

Na pristúpenie k ústnej skúške z SPH/SPP potrebuje študent aspoň 4 body z 5 bodov. Študent, ktorý nemá požadovaný počet bodov, si doplní potrebný počet bodov na prvom opravnom termíne z priebežného hodnotenia, ktorý bude písomný (otvorené otázky) a bude sa konať na konci posledného konzultačného stretnutia. Vyučujúci spočíta body z ústnej aktivity a prvej opravnej písomky a ak študent dosiahne 4 body, je pripustený na skúšku. Ak študent nemá požadované 4 body, bude písať ďalšiu opravnú písomku, ktorá sa však bude konať až počas skúškového obdobia.

Ak sa študent nemohol/nechcel zúčastniť na opravnom písomnom termíne počas semestra (t. j. na poslednom konzultačnom stretnutí), má nárok na jeden alebo dva (podľa toho, či sa zúčastnil opravného termínu na poslednom konzultačnom stretnutí alebo nie) opravné termíny, ktoré sa budú konať počas skúškového obdobia (každý týždeň skúškového obdobia KSEP zverejní jeden opravný termín).

POZOR! Termíny počas skúškového obdobia v plnom rozsahu nahrádzajú body, ktoré študent získal počas semestra; v tomto prípade preto už študentovi vyučujúci NEPRIPOČÍTAVA body získané počas semestra. 

Študent, ktorý nezíska 4 body z priebežného hodnotenia, nebude pripustený na skúšku z predmetu SPH/SPP, bude hodnotený známkou Fx a bude musieť konzultačné stretnutia absolvovať aj nasledujúci akademický rok.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPH sa nachádza TU.

Okruh otázok na písomnú časť priebežného hodnotenia SPP sa nachádza TU.