Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Andreja Beleša, PhD.

Dňa 14. júna 2022 o 16:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


27. 05. 2022 08.34 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14.06.2022 (utorok) o 16.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke.“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Andreja Beleša, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva,  na tému

Právo na účinné vyšetrovanie z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva a vnútroštátnych súdnych inštitúcii“,

v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.). 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aW3QQ3yXPgPcEgNBCY6Vf3U2mMLMq3HEo-s9NRa29H-w1%40thread.tacv2/1654774515730?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d