Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Martina Gregora, PhD.

Dňa 15. júna 2022 o 10:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


27. 05. 2022 08.50 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 15.06.2022 (streda) o 10.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

Vplyv vojnového zajatia na trvanie manželstva v rímskom práve.“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Martina Gregora, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,  na tému

Právna kvalifikácia manželstva Marca Antonia a Kleopatry“,

v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.). 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0geMyJDlHKUsFQzw5sUt-fN0dh64AuPwkzOUZ3j-o_E1%40thread.tacv2/1654864723302?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d