Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Ing. Ondreja Blaža. PhD.

dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod. v Iuridicu (m. č. 324, stará budova)


25. 10. 2018 11.05 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

„Podnikateľ  v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, na tému,

Modely medzinárodnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže - teória a prax“,

v odbore 3.4.8. medzinárodné právo.