Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Mateja Horvata, PhD.

dňa 09. januára 2019 (streda) o 13.00 hod. v IURIDICU


26. 11. 2018 14.14 hod.

   

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 9. januára 2019 (piatok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

„Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Mateja Horvata, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry správneho a environmentálneho práva,

na tému:

Prechod administratívnoprávnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby,

v odbore 3.4.4. správne právo.