Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Reforma vzdelávania na Právnickej fakulte UK – najstaršia a najmodernejšia fakulta na Slovensku

V akademickom roku 2017/2018 bola spustená zásadná reforma právnického vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, na základe ktorej sú študijné programy poskytované našou fakultou jedinečné nie len v slovenskom meradle ale nemajú obdobu ani v Česku.


28. 01. 2019 12.30 hod.

Piliermi tejto reformy sú: 

 1. bakalársky študijný program v odbore právo poskytujúci komplexný súbor predmetov zo všetkých oblastí slovenského práva
 2. magisterský študijný program v odbore právo zameraný na európske a medzinárodné súvislosti práva, právnu komparatistiku a klinické formy vzdelávania
 3. magisterský študijný program v anglickom jazyku
 4. magisterský študijný program právo a ekonómia, ktorý okrem predmetov z práva a národného hospodárstva obsahuje aj medziodborové predmetu predstavujúce skutočné prepojenie dvoch študijných odborov.

Nový bakalársky študijný program

Absolvent študijného programu právo v  1. stupni absolvuje všetky zásadné právne disciplíny vnútroštátneho právneho poriadku, pričom tieto majú významný teoretický základ. Ovláda  právo Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok. Dokáže analyticky uvažovať a riešiť problémy praxe na solídnej úrovni.

Z praktického hľadiska je použiteľný: pri vykonávaní prípravných prác v rámci súdnictva, ako odborný pracovník vo verejnej správe, v oblasti podnikového práva, právneho manažmentu a práva mimovládneho sektoru. Absolvent je spôsobilý pripravovať normatívne právne akty a vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti vo verejnej správe, a riešiť súkromnoprávne nesporové vzťahy fyzických a právnických osôb vrátane podnikateľských subjektov.

Absolvent študijného programu právo v 1. stupni je schopný analyticky i synteticky uvažovať vo všetkých právnych odvetviach vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré tvoria právny systém, s hlbokými a trvalými teoretickými, filozofickými a etickými základmi a základmi cudzojazyčnej právnej terminológie. Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na jednotlivé právne odvetvia, klinické predmety ho počas štúdia ešte viac priblížia praxi.

Štruktúra predmetov

Povinné predmety

Štruktúra povinných predmetov je zvolená tak, aby študent získal teoretické vedomosti o práve a oboznámil sa so všetkými právnymi odvetviami slovenského právneho poriadku a naučil sa ich aplikovať v praxi, pričom s výučbou jednotlivých pozitívno-právnych disciplín sa začína už od prvého ročníka. 

Povinne voliteľné predmety

Základným stavebným kameňom štruktúry povinne voliteľných predmetov je výučba odbornej právnej terminológie, štylistiky odborných právnych textov a ich prekladu, pričom študenti si môžu zvoliť štúdium anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka.

Získané zručnosti v oblasti odborného cudzieho jazyka je nenahraditeľnou komparatívnou výhodou našich absolventov a umožňuje im v budúcnosti nielen študovať jednotlivé predmety v cudzom jazyku ale i celý študijný program v cudzom jazyku.

Okrem toho sú alternatívne zaradené povinne voliteľné predmety rozvíjajúce predmety zamerané na správne právo: Kultúrno-sociálna správa, Zdravotné právo, Správa administratívno-politických vecí, Hospodárska správa, Pozemkové právo, Stavebné právo.

Výberové predmety

Výberové predmety rozvíjajú študentove štúdium a umožňujú mu prispôsobiť štúdium jeho záujmom a preferenciám. Okrem právnických predmetov sú medzi výberové predmety zaradené aj predmety telesnej kultúry, a teda okrem rozvoja ducha si môžu naši študenti precvičiť i telo v novozrekonštruovanej telocvični.

Študijné plány a informačné listy:

 

Nový magisterský študijný program

Nový magisterský študijný program v odbore právo bude nadväzovať na reformovaný bakalársky študijný program.

Absolvent študijného programu právo v  2. stupni rozvíja znalosti zo všetkých právnych disciplín, ktoré získal v prvom stupni štúdia. Na jednej strane zasadzuje tieto znalosti do interdisciplinárneho kontextu a získava praktické zručnosti s aplikáciou práva, ale tieto znalosti sa zasadzujú aj do európskych a medzinárodno- právnych súvislostí.

Absolventi dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére; sú schopní pracovať ako kandidáti právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanci v justičnej sfére. Absolventi dokážu komplexne riešiť právne problémy, a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. Absolventi majú okrem medzinárodného a európskeho práva, tiež dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd, dokážu spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať v legislatívnom procese. Sú zároveň schopní samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretnú. Nadobudnuté poznatky dokážu samostatne rozširovať a prehlbovať. Absolventi druhého stupňa práva dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládajú postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania sú schopní reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre ich pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Značné využívanie konceptu klinického právnického vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov) reflektuje na dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva analytické a syntetické myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupy (podrobnosti o klinických formách vzdelávania nájdete tu).

Štruktúra predmetov

Povinné predmety

Štruktúra povinných predmetov zodpovedá trom kľúčovým oblastiam magisterského študijného programu: 

1. praktické interdisciplinárne zručnosti  -- predmety zamerané na aplikáciu  práva v praxi a interdisciplinárne vzťahy: 

2. historicko-právne a komparatívne súvislosti a filozoficko-etický rozmer práva: 

3. medzinárodné právo a právo Európskej únie: 

Povinne voliteľné predmety

Povinne voliteľné predmety rozširujú štruktúru vytvorenú povinnými predmetmi o predmety zamerané na historicko-právne a komparatívne súvislosti a filozoficko-etický rozmer práva: 

Výberové predmety

Výberovými predmetmi si študent môže dotvoriť svoj profil na základ vlastných preferencií, pričom výberové premety sú zamerané na päť oblastí, ktoré možno kombinovať a vzájomne prepájať: transakčné a ekonomické právo, právo ochrany jednotlivca a slabšej strany, administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete, trestné právo a forenzné disciplíny, právne dejiny a právna komparatistika.

Podstatnou súčasťou magisterského študijného programu sú klinické formy vzdelávania, simulované súdne konania (odkaz). Naša fakulta otvorila v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou Študentskú právnu poradňu ako súčasť vzdelávacieho programu.

Študijné plány a informačné listy:

 

Študijný program „právo a ekonómia“

Spoločný magisterský študijný program „Právo a ekonómia“ predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb v SR a bol vytvorený v spolupráci našej fakulty a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zameraný je na prípravu odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto študijného programu získajú univerzitné vzdelanie druhého stupňa v odbore Národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom Mgr. (magister). Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a  mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva a ekonómie a súčasne môžu vykonávať všetky právnické profesie, vrátane regulovaných.

Absolvent spoločného študijného programu „Právo a ekonómia“ 

 • získa univerzitné vzdelanie druhého stupňa v odbore Národné hospodárstvo a v odbore Právo s akademickým titulom Mgr. (magister),
 • osvojí si schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej a miestnej správe, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte v nadväznosti na etický rozmer práva,
 • nadobudne predpoklady pre analytické schopnosti a schopnosť syntézy právnych myšlienok a právnych textov, logicky sa orientuje v systéme právnych predpisov a správne aplikuje právne normy, pričom riešenú problematiku posudzuje komplexne a berie do úvahy všetky ekonomické a právne aspekty,
 • efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva,
 • všetky získané poznatky je schopný sformulovať do uceleného ústneho a písomného prejavu,
 • nájde uplatnenie prakticky v každej oblasti národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych a miestnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach
 • samostatne a kvalifikovane rieši právne problémy, pričom takto nadobudnuté poznatky dokáže využiť pri ďalšej kvalifikácii právnych problémov a pri ich riešení,
 • samostatne tvorivo uplatňuje základné princípy právneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úlohy právnika v spoločnosti, vrátane etického rozmeru právnických povolaní,
 • vie skúmať príčinné súvislosti javov relevantné pre jednotlivé právne disciplíny, a to v kontexte spoločenských potrieb a záujmov,
 • je schopný aktívne pracovať v najvyšších vnútroštátnych orgánoch, na samostatných a riadiacich pozíciách mimovládnych organizácií, na orgánoch a inštitúciách Európskej únie a v  ďalších medzinárodných organizáciách a pripravovať podklady pre prácu v nich. 

Štruktúra predmetov

Povinné predmety

Štruktúra povinných predmetov zodpovedá charakteru daného študijného programu a akcentuje ekonomické súvislosti práva a právne súvislosti ekonómie. Tieto predmety sú vyučované pedagógmi našej fakulty, Národohospodárskej fakulty ale množstvo predmetov je zabezpečovaných v kooperácii a interakcii pedagógov oboch fakúlt, čo prispieva k homogenite študijného programu: 

Povinne voliteľné predmety

Povinne voliteľné predmety umožňujú študentom profilovať sa vo viacerých zameraniach, ktoré ponúka štúdium práva a národného hospodárstva, môžu sa teda zamerať na verejnoprávnu reguláciu, či na riadenie podnikania a daňovníctvo, alebo pôsobenie v medzinárodnom a nadnárodnom priestore:

Výberové predmety

Ako výberové predmety si študenti môžu zvoliť ktorékoľvek predmety ponúkané našou fakultou a ponúkané Ekonomickou univerzitou.

Študijné plány a informačné listy: