Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z histórie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave má 100 rokov!

Hoci vznik právnickej fakulty predvídal už zákon o zriadení československej univerzity v Bratislave z roku 1919, bolo to presne v pondelok 24. októbra 1921 o 9,00 hod., keď sa v bývalej budove právnickej fakulty na Kapitulskej ulici otvoril historicky prvý semester na novej fakulte.

Akademický rok 1921/22 začal po krátkom príhovore Augustína Rátha, historicky prvého dekana a v tom čase rektora Univerzity Komenského, prednáškou z rímskeho práva, ktorú viedol profesor Vážný.

Na Právnickú fakultu Univerzity Komenského sa v rámci „zakladajúceho ročníka“ zapísalo celkom 199 študentov (z toho 7 žien). Do prvého ročníka sa zapísalo osobitne aj 25 poslucháčov z cudziny (z Juhoslávie, Ruska i Turecka).

To, že dejiny málo dbajú o krásu chvíle dokazuje aj to, že už 25. októbra 1921 šokovala Slovensko správa o mobilizácii československých vojsk v súvislosti s neúspešným pučom bývalého kráľa Karola Habsburského v Maďarsku.

Významné jubileum právnickej fakulty oslavujeme slovami prvého rektora Univerzity Komenského profesora Kristiana Hynka: „Nepopírám, tradice jest jistě důležitou, ale nejslavnější tradice ještě nikomu nezachránila život. Proto jest naší povinností překonati minulost. Každý den musí býti lepším minulého. Duch pokroku, spolupráce a poctivosti nechť nás vede dále...“

 

Budova bývalej maďarskej právnickej fakulty na Kapitulskej ulici, kde sa v roku 1921 nasťahovala Právnická fakulta Univerzity Komenského (stav pred prestavbou). 

 

Budova Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do roku 1936. Kapitulská ulica, v popredí je prístavba k starej budove, kde bolo umiestnené Auditorium Maximum.

 

Budova právnickej fakulty na Kapitulskej ulici: Seminár československých dejín

 

Historicky prvé Auditorium maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v budove na Kapitulskej ulici.

Všetky poskytnuté obrázky pochádzajú z obrazovej prílohy v diele: Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919 – 1924. Bratislava: Akademický senát University Komenského, 1925.

 

Príspevok pripravil Dr. Gregor z Katedry rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva.