Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podnety na zmeny a doplnky vnútorných predpisov fakulty

Všetci členovia akademickej obce fakulty môžu kedykoľvek podávať podnety na zmenu a doplnenie internej normatívnej úpravy fakulty. Nižšie sa uvádzajú podrobnosti o postupe pri podávaní podnetov.

V zmysle vlaňajšej veľkej novely zákona o vysokých školách podľa § 113am ods. 1 zákona o vysokých školách okrem iného platí, že

  • vysoké školy sú povinné zosúladiť do 31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 25. apríla 2022
  • od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022.

Univerzita Komenského v Bratislave už schválila nový štatút, ktorý momentálne čaká na registráciu na ministerstve školstva. Registráciou štatút univerzity nadobudne účinnosť.

Naša fakulta bude musieť v najbližších mesiacoch nanovo schváliť / vydať väčšinu svojich vnútorných predpisov, okrem niekoľkých výnimiek, ktoré boli vydané po 24. apríli 2022.

V prvom kole sa bude schvaľovať Štatút a Študijný poriadok, keďže tie musí schváliť aj univerzitný senát. Predpokladáme, že v maximálnej možnej miere budeme vychádzať zo súčasných predpisov.

Keďže vo vzťahu k Štatútu a k Študijnému poriadku je potrebné čo najrýchlejšie schválenie (predpokladáme poslednú dekádu marca), prosím Vás, aby ste podnety týkajúce sa týchto predpisov predkladali pokiaľ možno najneskôr 10. marca 2023.

 

Nástrojom na podávanie podnetov na zmenu a doplnenie vnútorných predpisov je platforma na MS Teams: Tím Vnútorné predpisy PraF UK - podnety na doplnenie, zmenu či úpravy. Do tohto tímu sa môžete pridať kódom 6ynh6i1.

V tíme sú vytvorené kanály pre jednotlivé vnútorné predpisy / ich skupiny. V rámci kanálu môže ktorýkoľvek člen napísať na nástenku podnet na zmenu či úpravu vnútorného predpisu, prípadne môže do súborov v rámci kanálu vložiť dokument obsahujúci takýto návrh.

V budúcnosti sa v tíme budú nachádzať aj zdieľané dokumenty návrhov jednotlivých vnútorných predpisov.

Prosím, aby ste využívali túto platformu pre námety a pripomienky k našej internej legislatíve, keďže ich zasielanie formou mailov je jednak neprehľadné, jednak vytvára predpoklad pre duplicitu podnetov, naopak nevytvára priestor na diskusiu o podnetoch, ktorú ich "verejné zdieľanie" v tíme naopak podporí.