Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti a jej vzťah k UK, ak nie sú upravené zákonom.

Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy:

a) štatút fakulty,

b) organizačný poriadok fakulty,

c) zásady volieb do akademického senátu fakulty,

d) rokovací poriadok akademického senátu fakulty,

e) rokovací poriadok vedeckej rady fakulty,

f) predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém UK v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje vnútorný systém UK,

g) zásady voľby dekana,

h) smernice a príkazy dekana. 

Fakulta vydáva aj tieto vnútorné predpisy, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť dotknuté oblasti oproti úprave vnútorných predpisov UK:

a) študijný poriadok fakulty,

b) pracovný poriadok fakulty,

c) štipendijný poriadok fakulty,

d) disciplinárny poriadok fakulty pre študentov,

e) rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty. 

Štatút fakulty, organizačný poriadok fakulty a - ak sa vydávajú - študijný poriadok fakulty, pracovný poriadok fakulty, štipendijný poriadok fakulty, disciplinárny poriadok fakulty pre študentov a rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty, schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty.

Ak tak určí štatút fakulty, akademický senát alebo iný kolektívny orgán fakulty schvaľuje aj ďalšie vnútorné predpisy fakulty na návrh dekana.

Zásady voľby dekana, zásady volieb do akademického senátu fakulty a rokovací poriadok akademického senátu fakulty schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty akademický senát fakulty.

Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty vedecká rada fakulty.

Štatút fakulty a študijný poriadok fakulty podliehajú tiež schváleniu AS UK, a to po schválení v akademickom senáte fakulty.

Dekan môže vydávať smernice a príkazy v rámci svojej pôsobnosti vo vzťahu k zamestnancom a študentom fakúlt, pričom

a) smernice dekana sú vnútorné organizačné a riadiace akty fakulty, ktoré sú platné pre všetkých zamestnancov a študentov fakulty, pokiaľ v nich nie je ustanovené inak,

b) príkazy dekana majú charakter riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny prípad alebo skupinu prípadov.