Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty

Bc. Anna Frlavsová

Sekretariát dekana a tajomníka fakulty,
sekretariát dekana
+421 2 9012 9103
+421 2 9012 9104
321 SB
+421 2 9012 9631

Referát personálnej práce

JUDr. Peter Pilarčík

referent personálneho útvaru, i. n.
+421 2 9012 9671

Študijné oddelenie

Mgr. Helga Kovačičová

Študijné oddelenie,
vedúca študijného oddelenia
+421 2 9012 9500
212 SB, počas lock down porísm kontatovať len mailom

Ester Bagiová

Študijné oddelenie,
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
A - G denní študenti
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 12:00 - 13:30

Miroslava Lepešová

Študijné oddelenie,
študijná referentka
+421 2 9012 9199
211 SB
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:00 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 11:30 - 13:30
M-R denní študenti

Katarína Prieložná

Študijné oddelenie,
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2114
213 SB
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 12:00 - 13:30

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

JUDr. Ing. Eva Jonatová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
vedeckovýskumný pracovník - oddelenie vedy
+421 2 9012 9132
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9419
319 SB

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ,
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
+421 2 9012 9143
310A SB
Utorok 09:00 - 11:00
Štvrtok 09:00 - 11:00

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou

Ing. Magdaléna Mydliarová

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou,
vedúca oddelenia - OĎV a RK / Head of Department
+421 2 9012 9190
224A SB

Mgr. Silvia Senková

Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou,
Referent v administratíve/administrative clerk
+421 2 9012 9169
224 SB

Oddelenie grantov a rozvoja

Mgr. Zuzana Križanová

Oddelenie grantov a rozvoja,
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 2028
310B SB

Oddelenie informačných technológii a vzťahov s verejnosťou

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
Vedúci oddelenia
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB

Ekonomické oddelenie

Ing. Ľudmila Bubniaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9272
312 SB

Anna Dudová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9454
107a SB

Deana Fischlová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

Beáta Hoffmannová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
Zamestnanec
+421 2 9012 9485
02/592 44 485
311SB

Blanka Mlečenkovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
+421 2 9012 9117
311 SB

Soňa Nagyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp
+421 2 9012 9136
311

Alena Nemcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9390
314 SB

Jarmila Walterová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB