Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

AGIT – Activation of young generation in the times of climate policy backlash in Central Europe

Informácie o projekte

 

Oficiálna webová stránka: https://agitproject.info

Číslo projektu: 101081252

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

Začiatok riešenia: október 2022

Koniec riešenia: september 2024

Cieľom projektu je uskutočňovať vzdelávacie aktivity o problematike zmene klímy a jej dôsledkoch, klimatickej politike Európskej únie a jej členských štátov a o nástrojoch, ktoré majú k dispozícií jednotlivé orgány verejnej moci pri jej riešení, ako aj o nástrojoch, ktoré majú k dispozícií jednotlivci a neziskové organizácie. Projekt sa zameriava na študentov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ako aj na členov environmentálnych a klimatických mimovládnych organizácií. Projekt má ambíciu osloviť a poskytnúť jednu z foriem aktivít (prednášku, školenie, workshop, a iné) približne 3 000 mladým účastníkom v štyroch krajinách regiónu Vyšehradskej štvorky. Projekt realizuje sieť mimovládnych organizácií zo všetkých zúčastnených krajín s odbornou, organizačnou a školiacou podporou verejných univerzít z týchto krajín.

Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom Právnickej fakulty zabezpečuje v rámci projektu predovšetkým Letnú školu environmentálneho a klimatického práva a sériu školení a workshopov pre študentov vysokých škôl.Všetky aktivity sú financované Európskou úniou v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV). Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Letná škola environmentálneho a klimatického práva

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva 30 svojich študentov na výjazdovú Letnú školu environmentálneho a klimatického práva! Podujatie je pre akceptovaných účastníkov bezplatné.

Akceptovaní študenti budú mať možnosť stráviť štyri dni v krásnom prostredí, ktoré je plné nových zážitkov, vedomostí a zručností z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ako aj boja proti zmene klímy.

V rámci podujatia sú naplánované rôzne zaujímavé prednášky, workshopy a výučba v teréne. Väčšina aktivít bude uskutočňovaná prostredníctvom zaujímavých hostí, predovšetkým priamo z praxe, ktorí priblížia svoju prácu.

Dátum: od 14.09. (štvrtok) do 17.09. (nedeľa)

Miesto: Donovaly

Hlavný organizátor: dr. Matúš Michalovič (matus.michalovicflaw.uniba.sk)

Séria školení a workshopov pre študentov vysokých škôl

Klimaticko-environmentálny deň Právnickej fakulty 1:Klimaticko-environmentálny deň Právnickej fakulty 2: