Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jean Monnet Module – Environmental and Climate Change Education for Law Students

Informácie o projekte

 

Číslo projektu: 611974-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULE

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

Začiatok riešenia: september 2019

Koniec riešenia: august 2022

 

Cieľom projektu je zlepšiť a zintenzívniť výučbu študentov v oblasti environmentálneho a klimatického práva v rámci študijných programov vyučovaných na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy sú témy, ktoré čoraz viac rezonujú v spoločnosti a ich pochopenie a poznanie aj z pohľadu práva je pre budúce generácie právnikov takmer nevyhnutnosťou. Európska únia prostredníctvom projektu Jean Monnet Module č. 611974 podporila výučbu viacerých predmetov:

 

Právne aspekty klimatickej zmeny (v slovenskom jazyku)
Právne aspekty klimatickej zmeny (v anglickom jazyku)
Právne aspekty klimatickej zmeny v medzinárodnom a európskom práve
Právo životného prostredia
Environmentálne právo (v anglickom jazyku)
Právo životného prostredia EÚ
Pozemkové právo

Konferencie

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020,
Sekcia environmentálneho a klimatického práva
Téma: The Role of the Judiciary in Environmental Protection
Zborník

 

Bratislavské právnické fórum 2020
Sekcia environmentálneho a klimatického práva
Téma: Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok
Zborník

 

Česko-poľsko-slovenská konferencia práva životného prostredia
Témy: Životné prostredie počas koronakrízy, Odpadové hospodárstvo pre 21. storočie, Je čas na efektívne pozemkové úpravy
Zborník

 

Bratislavské právnické fórum 2021
Sekcia environmentálneho a klimatického práva
Téma: Odpadové hospodárstvo a zmena klímy v čase koronakrízy
Zborník

 

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022,
Sekcia environmentálneho a klimatického práva
Téma: Právny rámec zintenzívňovania boja proti zmene klímy

 

Bratislavské právnické fórum 2022
Sekcia environmentálneho a klimatického práva
Téma: Zefektívňovanie boja proti nelegálnej činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie