Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právna klinika pre komunity

O PREDMETE

V roku 2012 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nadviazala na tradíciu klinických foriem vzdelávania na svojej akademickej pôde a zaradila do portfólia svojich vyučovacích predmetov aj predmet „Právna klinika pre komunity.“

Táto klinika je známa aj pod zahraničným pomenovaním „StreetLaw“. Podstatou predmetu je doslova dostať právo do ulíc. Základnou premisou tejto kliniky je nízka úroveň právneho povedomia v spoločnosti. Cieľom kliniky je teda prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, pričom sa zo systematického hľadiska zameriavame na rôzne komunity.

Ako prvá prirodzená voľba padla na komunitu mladých stredoškolákov. V rámci prvého roku fungovania kliniky sme oslovili niekoľko bratislavských gymnázií s ponukou spočívajúcou v zabezpečení mesačnej výučby práva v rámci predmetu Náuka o spoločnosti. Túto výučbu mala realizovať dvojica študentov našej fakulty. Samotnej výučbe predchádzala mesačná pedagogicko-didaktická príprava týchto študentov, vedená skúsenými pedagógmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zámerom projektu bolo jeho postupné rozširovanie napríklad aj medzi mladistvých v nápravnovýchovných zariadeniach, ale aj mimo túto vekovú kategóriu.

Počas piatich rokov fungovania tohto predmetu je možné badať výrazný kvalitatívny, ale aj kvantitatívny posun smerom vpred. Pedagógovia participujúci na tomto predmete optimalizovali jeho organizáciu a rozšírili možnosti pôsobenia študentov: pôvodná výučba na vybraných bratislavských gymnáziách sa rozšírila jednak na ďalšie gymnáziá a stredné školy, ale aj na základné školy a dokonca prekročila aj rámec hlavného mesta. V súčasnosti sa právna klinika zameriava nielen na školské komunity, ale aj na väznice a výchovné zariadenia.

Nárast množstva partnerských subjektov umožnil rozšírenie kliniky samotnej. Pôvodný počet 8 študentov za akademický rok sa rozrástol na súčasných 40 študentov za semester. Streetlaw sa totiž okrem prostredia stredných a základných škôl (pričom neustále dochádza ku kvantitatívnemu nárastu partnerských subjektov – v súčasnosti ide o 24 škôl), už tretí akademický rok vyučuje v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová a pilotne od letného semestra tohto akademického roka aj v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu v Senci.

PRIHLASOVANIE NA ZIMNÝ SEMESTER 2022/2023

V prípade záujmu o predmet Právna klinika pre komunity je potreba zaslania motivačného listu, v ktorom opíšete prečo máte záujem o zápis danej kliniky, komu a prečo by ste si chceli prednášať odborné právne témy a takisto napíšte, aké témy prezentácii by ste mli záujem komunitám prezentovať.

Ak máte skúsenosti s odborným prednášaním, rôznym druhom prednesu pred publikom, alebo prácou s deťmi/ľuďmi, kľudne túto informáciu spomeňte v rámci listu. Takisto popíšte, ktorá/ktoré právne oblasti Vás zatiaľ počas Vášho štúdia oslovili a prečo máte záujem o zápis tejto kliniky.

Prosím, pri výbere predmetu majte na vedomí, že dvojice študentov prezentujú komunitám 3x za semester, čo si vyžaduje určitú prípravu a časovú fexibilitu.

PRIHLASOVANIE na predmet Právna klinika pre komunity:

Životopis a motivačný list posielajte do 31.08. 2022 na mail:

sara.kissova@flaw.uniba.sk

s informáciou o ktorý semester máte záujem, resp., že máte záujem sa zúčastniť predmetu oba semestre.