Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská právna poradňa

O PREDMETE

Právnická fakulta Univerzity Komenského prestavuje svoj nový predmet, ktorého cieľom je, aby študenti prišli už počas svojho štúdia do styku s reálnym „živým“ klientom, ktorému poskytnú právnu analýzu.


Cieľ predmetu 


Študentská právna poradňa (ďalej len „ŠPP“) si kladie za primárny cieľ inováciu právneho vzdelávania tým spôsobom, že vnesie do výučby praktický prvok, prostredníctvom ktorého si budú môcť študenti ešte pred ukončením štúdia vyskúšať reálnu právnu prax. Dlhodobá kritika právneho vzdelávania smeruje práve voči príliš teoretickej výučbe, v dôsledku ktorej študentom po ukončení štúdia chýbajú im základné komunikačné schopnosti, absentuje u nich schopnosť uchopiť právny problém a poskytnúť riešenie, nakoľko nevedia uvažovať v rovine právnej interdisciplinarity a aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky v praxi. 

Predmet má v prvom rade zlepšiť kvalitu vzdelávania budúcich právnikov a ich pripravenosť pre právnu prax.

Priebeh semestra 

Študenti si predmet ŠPP zapisujú, pričom tento predmet je kapacitne obmedzený. Maximálny počet študentov na jeden semester je 24 až 30. Študenti budú v úvode rozdelení do dvojíc v rámci ktorých budú pracovať. Po začiatku semestra fakulta zabezpečí pre študentov úvodné školenia, v rámci ktorých budú inštruovaní akým spôsobom majú s klientom komunikovať, čo všetko majú od klienta zistiť, akým spôsobom majú klienta poučiť. Takisto budú poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o prípadoch v rámci ŠPP.

Po úvodnom stretnutí študentov a advokátom (za prítomnosti pedagóga fakulty) bude študentom pridelený advokát, ktorý ich bude odborne viesť a usmerňovať pri vypracovaní právnej analýzy. Advokát konzultuje finálne znenie právnej analýzy a poskytuje študentom spätnú väzbu potrebnú pre ich odborný rast.  

Stretnutie študentov s klientom 

Stretnutie študentov s klientom bude prebiehať na pôde fakulty v miestnosti, ktorá je na tento účel vyčlenená. Pri stretnutí klienta so študentmi bude vždy prítomný aj pedagóg fakulty, ktorý bude dohliadať na priebeh stretnutia, postup študentov a v prípade potreby zasiahne. Pedagóg zároveň poskytne študentom po stretnutí spätnú väzbu, ohodnotí ich výkon a poukáže na prípadné nedostatky. Klient bude na stretnutí študentmi poučený, o tom, že je mu právna rada poskytnutá študentmi a s takýmto postupom vyjadrí svoj súhlas podpisom. 

Klientela ŠPP


Klientmi poradne sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť poskytnutie právnej rady advokátom. 

Spolupracujúce advokátske kancelárie, advokáti a právnici

Za spoluprácu na ONLINE Študentskej právnej poradni ďakujeme:

 • Advokátskej kancelárii Stentors 
 • Advokátskej kancelárii LÖWY & LÖWY
 • Advokátskej kancelárii Grand Oak Legal, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii KADUC & partners
 • Advokátskej kancelárii Advokátska kancelária Strémy s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii STANĚK VETRÁK & PARTNERI
 • Advokátskej kancelárii PAVOL CVIK - ADVOKÁT, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Dominikovi Schronkovi
 • Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD.
 • Advokátskej kancelárii JANÍČEK LEGAL s. r. o.
 • JUDr. Zuzana Tužilovej 
 • Advokátskej kancelárii KUTAN & PARTNERS s. r. o.
 • Advokátskej kancelárii BRICHTA & PARTNERS s.r.o.

Dosiahnuté výsledky v rámci Študentskej právnej poradne

V roku 2023 predmet ŠPP absolvovalo 40 študentov a študentiek a právnu pomoc pod dozorom skúsených advokátov poskytli 16 klientom. Traja študenti tiež v rámci predmetu pomáhali s organizáciou Dňa advokácie Slovenskej advokátskej komory.

V roku 2022 absolvovalo predmet ŠPP 51 študentov a študentiek a právnu pomoc pod dozorom skúsených advokátov poskytli 16 klientom.

V druhom roku pandémie, v roku 2021, si 50 študentov a študentiek prevzalo 25 prípadov.

V roku 2020, ako reakcia na pandémiu Covid-19 a nárastu dopytu po právnej pomoci, boli navýšené kapacity Študentskej právnej pomoci, ktorá začala fungovať online. V tomto roku naše študentky a študentky poskytli právnu pomoc aj v 49 prípadoch.

Počas prvých 4 rokov fungovania ŠPP bola právna pomoc poskytnutá 89 klientom.