Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mooterský online kurz 2020

Karanténa a dištančná výučba – katastrofa alebo výhoda? O tom, ako Právnická fakulta UK poráža vírus a prichádza s novinkami

Rok 2020 bol výzvou asi vo všetkých oblastiach života. Výnimkou nebola ani výučba na vysokých školách, ktoré sa museli popasovať s príchodom nového vírusu a zabezpečiť plynulé pokračovanie prípravy budúcich absolventov. Zdalo sa, že práve poskytovanie kvalitného vzdelávania bude najväčším problémom, pretože sa z dôvodu eliminácie ľudského kontaktu muselo prejsť z prezenčnej výučby na dištančnú. Nepríjemnosti spojené s týmto prechodom mohli ako vyučujúci, tak i študenti pocítiť okamžite: horšia interakcia na seminároch, nedostatočná spätná väzba od študentov, aspekt ľudského kontaktu, či frustrujúce technické problémy. V takejto situácii sa môžu fakulty rozhodnúť buď toto obdobie pasívne prečkať a online výučbu pretrpieť alebo vziať iniciatívu do vlastných rúk a využiť ju v prospech študentov. Právnická fakulta UK sa rozhodla pre druhú možnosť a prišla s niečím novým.

PRAKTICKÁ VÝUČBA NA PRAFUK

Už pred koronou sa Právnická fakulta UK odlišovala od iných právnických fakúlt a vyznačovala sa svojím praktickým prístupom k výučbe. Početné a medzi študentmi veľmi populárne predmety a kurzy zahŕňajú napríklad právne kliniky s rôznym zameraním, kde študenti, pod vedením advokátov, pracujú na prípadoch reálnych klientov, ktorými sú často neziskové organizácie, či start-up-y. Ďalším príkladom sú simulované súdne spory (tzv. “mootcourts”), kde študenti simulujú konanie pred rôznymi súdnymi či kvázi-súdnymi orgánmi. Okrem toho, že sa výučba týchto predmetov nezrušila, ale efektívne sa preniesla do online prostredia, prišla fakulta s novinkou v oblasti spomínaných mootcourts, ktorá predstavuje jeden z prvých krokov k zlepšeniu a do budúcnosti možno i revolucionizovaniu výučby ako na Právnickej fakulte UK, tak i na slovenských vysokých školách, obdobným predmetom výučby. Mootcourts sú už niekoľko rokov integrálnou súčasťou praktickej výučby na Právnickej fakulte UK, ktorá sa okrem organizovania lokálnych simulovaných sporov každoročne zapojí aj súťažne do niekoľkých prestížnych medzinárodných súťaží s tímami študentov, ktoré ju reprezentujú. Takéto tímy sú počas celého roka individuálne vedené tímom koučov z fakulty, ktorý má ako so súťažením, tak aj s koučovaním niekoľkoročné skúsenosti a v priebehu rokov zaznamenal so svojimi študentmi nemalé úspechy. Patrí medzi ne napríklad absolútne víťazstvo našich študentov na mootcourte z medzinárodného humanitárneho a trestného práva v Ľubľane v roku 2018, či semifinále v aktuálnom ročníku tohto mootcourtu, ktorý prebiehal virtuálne.

ONLINE NÁVOD: AKO SA STAŤ VÝBORNÝM PRÁVNIKOM?

Okrem súťažiacich študentov participujú na mootcourtoch aj študenti z anglického magisterského programu, Erasmáci či iní študenti, ktorých simulované súdne spory zaujímajú a chcú sa zapojiť nesúťažne. Týmto sa počet ľudí, ktorým je treba zabezpečiť adekvátnu výučbu navyšuje a je potrebné to skĺbiť s individuálnou a intenzívnou prípravou členov súťažných tímov. Boli otestované rôzne modely riešení, ktoré mali ako svoje výhody, tak aj nevýhody. Až kým prišla korona. Príchod vírusu a zrušenie prezenčnej výučby bolo pre tím koučov, pozostávajúci prevažne z mladých doktorandov, podnetom a určitým “nakopnutím” vymyslieť niečo nové. Podarilo sa im nájsť model, ktorý by vzhľadom na minulé skúsenosti, zefektívnil proces výučby simulovaných sporov. Vytvorili online kurz v anglickom jazyku, pozostávajúci z troch častí, ktorý poskytuje všeobecný úvod do “mootovania”, rešeršovania, práce so zdrojmi a databázami, ako aj do pravidiel a zásad písomnej a ústnej právnej argumentácie. Ide o koncentráciu vedomostí, ktoré sa všetkým spomínaným skupinám študentov odovzdajú naraz a v rovnako vysokej kvalite, ako keby boli sami súťažiacimi. Na mootocourte sa študenti “na vlastnej koži” učia vlastnostiam, zručnostiam a hodnotám, ktoré by výborný právnik mal mať. Študenti, ktorí mootcourt zažili, ho považujú za jednu z najlepších skúseností zo svojho štúdia, pretože mali možnosť pracovať na komplexnej prípadovej štúdií, písať podania a prezentovať ich pred (niekedy nekompromisným) panelom sudcov pozostávajúcim z odborníkov na danú právnu oblasť, čo viedlo nielen k zlepšeniu ich odborných vedomostí, ale aj získaniu sebavedomia a zlepšeniu tzv. soft-skills, ako napríklad ovládanie reči tela, či hlasový prejav. Samozrejme, ako bolo spomenuté, ide o veľmi individuálny spôsob výučby, ktorý nemožno realizovať plošne, napríklad pre celý ročník, pretože študenti majú pre nácvik svojich zručností k dispozícii veľký časový priestor a dostávajú na svoj výkon detailnú spätnú väzbu. Čo však, na druhej strane, je možné uskutočniť aj plošne (pre veľký počet študentov), je poskytnutie teoretického návodu, t. j. vedomostí o tom, ako byť výborným mooterom a právnikom a motivovať študentov sa na mootcourt alebo inú praktickú aktivitu prihlásiť. Z tohto dôvodu sa tím koučov Právnickej fakulty UK rozhodol otvoriť predmetný nový kurz s názvom “Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností” všetkým študentom fakulty. Napriek tomu, že o kurze boli ostatní študenti informovaní prostredníctvom e-mailu a sociálnych sietí iba vo veľmi krátkom časovom predstihu pred samotnou realizáciou, na kurze bez kreditového ohodnotenia bola zaznamenaná účasť viac ako 100 študentov a prejavili záujem aj študenti iných fakúlt, či dokonca praktizujúci právnici. Koučovia, ktorí kurz viedli, sa totiž venovali veľmi zaujímavým témam, napríklad ako zvládať strach a stres pri vystupovaní, ako byť presvedčivý, ako sa zbaviť zlozvykov, ako štrukturovať argument, aby bol jasný a prehľadný, na ktoré “prešľapy” si dať pozor, ako vôbec začať písať právny text a samozrejme ako zužitkovať tieto skúsenosti na súťaži, na skúške a napokon v praxi. Ďalšou novinkou, ktorá spája klasickú výučbu s praktickými mooterskými, resp. právnickými zručnosťami, bolo testovanie zjednodušenejšej podoby mootcourtu na predmete Ochrana ľudských práv, ako v dennej, tak aj externej forme štúdia. Študenti tak mali možnosť otestovať si svoje teoretické vedomosti a aplikovať ich v praxi nielen písomnou formou, ale ústna prezentácia ich celosemestrálnej práce na simulovanom pojednávaní bola súčasťou ich skúšky a záverečného hodnotenia. Predmetné simulované konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva bolo zrealizované virtuálne, tak ako v súčasnosti prebiehajú aj skutočné pojednávania. Na takéto povinné rozšírenie uvedenej metodiky výučby aj na študentov, ktorí sa do klasických mootcourts nezapojili, bola veľmi dobrá odozva a sme presvedčení, že medzi už spomínané benefity možno zaradiť aj oživenie výučby, ktorá prehĺbi záujem študentov o danú problematiku a bude pozitívne vplývať na ich zodpovednú prípravu a zanietenosť pre štúdium.

VÍZIA

Hoci spätná väzba od účastníkov kurzu bola taktiež veľmi pozitívna, už teraz sú naplánované kreatívne zmeny na budúci akademický rok. Je zrejmé, že každý pilotný projekt je vždy možné vylepšiť a skúsenosťami ho doviesť do ideálnej podoby. Už teraz možno povedať, že aj keby ideálna podoba mala predstavovať zásadné prepracovanie jeho konceptu, či dokonca jeho zrušenie a nahradenie iným modelom, vízia ostáva zachovaná. Víziou je zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu formu výučby aj za neštandardných okolností, čo najlepším využitím dostupných prostriedkov. Samozrejme, uvedené je možné iba vďaka odborníkom s vášňou pre svoju prácu, akých Právnická fakulta UK nepochybne má. Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností možno v súčasnosti budú mnohí vnímať ako veľmi malý krôčik v smere ku revolučnej zmene výučby na slovenských vysokých školách. Predsalen, je to iba jeden, veľmi úzko zameraný online kurz. Ukazuje nám však cestu, ktorou sa v dnešnej dobe vyberajú nielen súkromné organizácie poskytujúce špecializované kurzy na internete, ale aj top svetové univerzity, ktoré dokonca realizujú celé svoje študijné programy (aj) online formou. Korona-vírus urýchlil proces zmien vo vzdelávaní a výkone práce, kedy už lokalita a fyzická prítomnosť na konkrétnom mieste strácajú na význame. Prezenčná výučba je naďalej veľmi cenná a špecifická pre univerzity. Isté však je, že nebude jediným prostriedkom výučby a tradičnému spôsobu vzdelávania bude konkurovať ten nový, netradičný, ktorý možno realizovať z pohodlia domova na akomkoľvek mieste na svete. Takýmto moderným typom výučby bude nepochybne aj Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.

Autorka textu: Sandra Sakolciová