Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Simulované súdne spory (Moots)

Simulované súdne spory (v angličtine „Moot Court“, prípadne len „Moot“) predstavujú jedinečnú príležitosť pre študentov vyskúšať si na vlastnej koži súdny spor, ktorý preverí nielen súťaživosť, ale aj tímového ducha. Ide o jedinečnú skúsenosť, pričom hlavným cieľom je získavanie praktických skúseností pod vedením skúsených koučov. Účasť na simulovanom súdnom konaní spočíva v tom, že študenti musia podrobne naštudovať a analyzovať fiktívny prípad a sformulovať  presvedčivé argumenty v prospech zúčastnených strán, s použitím judikatúry a iných prameňov práva, a to tak písomne (študenti predložia písomné podania spĺňajúce prísne formálne kritériá ako v skutočnom právnom podaní) ako aj ústne (študenti prezentujú pred odbornou porotou - „sudcami“ svoje argumentačné reči).

Študenti majú vďaka takýmto simuláciám možnosť získať cenné praktické skúsenosti s prípravou logického a dobre štruktúrovaného právneho textu a naučia sa presvedčivo prezentovať bez trémy a nervozity.

Môžete sa stať členom súťažného tímu, ktorý bude reprezentovať PraF UK na jednom z medzinárodných simulovaných súdnych sporov (a ktorý v prípade úspechu vycestuje na niektoré medzinárodné kolo predmetnej súťaže).

Poznámka: Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na zahraničné simulované súdne spory v anglickom jazyku, na ktoré PraF UK vysiela tímy pod vedením koučov, ako sú súťaže uvedené nižšie. V prípade súťaží v slovenskom resp. českom jazyku, je potrebné obrátiť sa priamo na zodpovedné katedry, resp. fakulty či iné organizácie, ktoré súťaže zabezpečujú.

Ako sa prihlásiť?

Výberové konanie na simulované súdne spory pozostáva z dvoch kôl, písomného a ústneho.

Písomné kolo

Prihlášku tvorí 1 dokument, ktorý pozostáva z prihlasovacieho formulára a dvoch príloh – štruktúrovaného životopisu a motivačného listu (všetko v anglickom jazyku).

V motivačnom liste je potrebné uviesť predovšetkým:

  1. prečo sa chcete zúčastniť moot courtu,
  2. dôvody prečo by sme Vás mali vybrať do tímu (Vaše silné stránky),
  3. aké máte relevantné pracovné skúsenosti, profesionálne záujmy, ambície a kariérne ciele.

Prihlášku a obe prílohy je potrebné zaslať e-mailom na moot@flaw.uniba.sk.

Ústne kolo

Na základe prvého kola výberového konania budú vybraní študenti pozvaní na druhé kolo, pozostávajúe z ústneho pohovoru s kandidátmi. Okrem všeobecných otázok týkajúcich sa osoby kandidátata môžu pohovory pozostávať aj z:

  1. diskusie o fiktívnej prípadovej štúdií z oblasti simulovaného súdneho sporu, na ktorý sa uchádzač hlási;
  2. ústnu odpoveď na vybrané teoretické otázky (z vopred zverejneného zoznamu) a diskusiu o nich (na prípravu slúži pre uchádzačov odporúčaná literatúra).

Účasť na simulovanom súdnom spore

Členovia súťažných tímov sú vyberaní  na základe výberového konania, ktoré spravidla pozostáva z písomnej prihlášky s prílohami (v angličtine) a ústneho pohovoru. Za výber členov súťažného tímu zodpovedajú koučovia, ktorí sa môžu rozhodnúť v odôvodnených prípadoch aj:

  • neotvoriť v danom akademickom roku simulovaný súdny spor a neprijať žiadneho uchádzača;
  • prijať do súťažného tímu len vhodných uchádzačov napriek tomu, že pravidlá súťaže umožňujú súčasť väčšiemu počtu členov tímu, než vo výberovom konaní prijmú koučovia;
  • odporučiť uchádzačom účasť na inom simulovanom súdnom spore než na tých, o ktoré prejavili záujem pri prihlasovaní.

Uchádzačom, ktorí sú vybraní do súťažného tímu, budú zapísané predmety, ktoré predstavujú hodnotenie ich účasti na simulovanom súdnom spore (spravidla ide o predmet v zimnom semestri za účasť na písomnom kole a v letnom semestri za účasť na ústnom kole).

Nakoľko každý simulovaný súdny spor má odlišné pravidlá, odlišný harmonogram a odlišných zodpovedných pedagógov, konkrétne podmienky zapojenia do súťaže a hodnotenia účasti študentov sú na individualizované koučmi simulovaných súdnych sporov. Všeobecné podmienky účasti a hodnotenia členov súťažného tímu sú zverejnené v informácií podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku.

Súťažné tímy

PraFUK sa môže hrdiť tým, že roky vysiela svojich študentov na prestížne medzinárodné súťaže.

Hoci si príprava na súťaž vyžaduje množstvo času, námahy a energie (a účasť treba starostlivo zvážiť), pre študenta je to zároveň skvelá a jedinečná možnosť obohatiť svoj študentský život o nezabudnuteľné zážitky, získať nové kontakty z celého sveta a hlavne nadobudnúť praktické skúsenosti užitočné do ďalšieho profesijného života, nech už sa študent rozhodne pre akúkoľvek pracovnú dráhu.

Okrem dostatočnej motivácie a chuti poctivo sa venovať príprave na súťaž je tiež nevyhnutná znalosť angličtiny na úrovni B2, nakoľko súťaže prebiehajú v angličtine. Znalosť iných jazykov je vítaná a užitočná.

V nasledovnej tabuľke ponúkame prehľad medzinárodných simulovaných súdnych sporov, na ktoré PraFUK „vysiela“ svojich študentov na základe otvoreného výberového konania, do ktorého sa môžu prihlásiť všetci študenti (podľa podmienok uvedených vyššie).

 

Simulované súdne spory s otvoreným výberovým konaním
Názov súťažePopis súťaže a oficálna stránkaPribližný harmonogram
Telders International Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Medzinárodným súdnym dvorom

https://www.universiteitleiden.nl/teldersmcc/competition

november: zverejnenie prípadu

marec: odovzdanie písomného vypracovania

jún: ústne finále (Haag, Holandsko)

International Criminal Court Moot Court Competition

Simulácia konania pred Medzinárodným trestným súdom

https://iccmoot.com/

september: zverejnenie prípadu

marec: odovzdanie písomného vypracovania

jún: ústne finále (Haag, Holandsko)

Helga Pedersen Moot Court Competition (European Human Rights Moot Court Competition)

Simulácia konania pred Európskym súdom pre ľudské práva

https://helgapedersenmoot.elsa.org/

september: zverejnenie prípadu

december: odovzdanie písomného vypracovania

január-február: regionálne ústne kolá

máj: ústne finále (Štrasburg, Francúzsko)

Central and East European Moot Court Competition

Simulácia konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

(súťaž určená pre univerzity zo strednej a východnej Európy)

https://ceemc.co.uk/

november: zverejnenie prípadu

apríl: odovzdanie písomného vypracovania

máj: ústne finále

Okrem uvedených súťaží sa koučovia medzinárodných simulovaných súdnych sporov na PraF UK môžu rozhodnúť v odôvodnených prípadoch vytvoriť súťažný tím na inú súťaž, na ktorú nie je otvorené výberové konanie a prihlášky uchádzačov nebudú akceptované bez predchádzajúcej dohody s koučmi konkrétnej súťaže. Potenciálnych súťažiacich spravidla oslovia priamo koučovia s výzvou na podanie prihlášky, na základe predchádzajúcej skúsenosti, ktorú kandidáti získali na iných simulovaných súdnych sporoch. Takéto uzavreté výberové konanie prebieha, najmä pokiaľ ide o simulované súdne spory uvedené nižšie.

 

Simulované súdne spory s uzavretým výberovým konaním
Názov súťažePopis súťaže a oficiálna stránkaPribližný harmonogram
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Medzinárodným súdnym dvorom

https://www.ilsa.org/about-jessup/

august: zverejnenie súťažnej kauzy

január: odovzdanie písomných podaní

február-marec: ústne národné kolo, regionálne kolá

apríl: ústne finále (Washington, D.C., USA)

All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition

Séria simulovaných scenárov v rôznych formách zameraných na medzinárodné humanitárne a utečenecké právo

https://www.pf.uni-lj.si/en/international-cooperation/all-european-international-humanitarian-and-refugee-law-moot-court-competition/

september: registrácia tímov

november: súťaž (Ľubľana, Slovinsko)