Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Simulované súdne spory (Moots)

Simulované súdne spory (v angličtine „Moot Court“, prípadne len „Moot“) predstavujú jedinečnú príležitosť pre študentov vyskúšať si na vlastnej koži súdny spor, ktorý preverí nielen súťaživosť ale aj tímového ducha. Ide o jedinečnú skúsenosť, pričom hlavným cieľom je získavanie praktických skúseností pod vedením skúsených koučov. Účasť na simulovanom súdnom konaní spočíva v tom, že študenti musia podrobne naštudovať a analyzovať fiktívny prípad a sformulovať  presvedčivé argumenty v prospech zúčastnených strán, a to tak písomne (študenti predložia písomné podania spĺňajúce prísne formálne kritériá ako v skutočnom právnom podaní) ako aj ústne (študenti prezentujú pred odbornou porotou - „sudcami“ svoje argumentačné reči).

Študenti majú vďaka takýmto simuláciám možnosť získať cenné praktické skúsenosti s prípravou logického a dobre štruktúrovaného právneho textu a naučia sa presvedčivo prezentovať bez trémy a nervozity.

Právnická fakulta UK („PraFUK“) ponúka svojim študentom možnosť zažiť takýto jedinečný „dotyk s praxou“ hneď dvoma spôsobmi:

a)      stanete sa členom súťažného tímu, ktorý bude reprezentovať Fakultu na jednej zo šiestich  medzinárodných súťaži simulovaných súdnych konaní (a ktorý v prípade úspechu vycestuje na niektoré medzinárodné kolo predmetnej súťaže), alebo

b)     absolvujete jeden zo šiestich „nesúťažných“ predmetov, na ktorom si vyskúšate prácu právnika na komplexnom prípade v domácom prostredí našej alma mater

A. Súťažné tímy

PraFUK sa môže hrdiť tým, že za posledné roky vysiela svojich študentov na prestížne medzinárodné súťaže (viď tabuľka nižšie).

Členovia súťažných tímov sú vyberaní  na základe výberového konania, ktoré spravidla pozostáva z vyplnenia formulára,  zaslania motivačného listu v angličtine, prípadne aj ústneho pohovoru. Ak sú študenti vybraní do súťažného tímu, zapíšu sa im príslušné predmety, t.j. jeden 5 kreditový predmet za písomné kolo súťaže a jeden 5 kreditový predmet za ústne kolo súťaže,  a v nasledujúcich semestroch sa venujú poctivej príprave na súťaž.

Hoci si príprava na súťaž vyžaduje množstvo času, námahy a energie (a účasť treba starostlivo zvážiť), pre študenta je to zároveň skvelá a jedinečná možnosť obohatiť svoj študentský život o nezabudnuteľné zážitky, nadobudnúť nové kontakty z celého sveta a hlavne získať praktické skúsenosti užitočné do ďalšieho profesijného života, nech už sa študent rozhodne pre akúkoľvek pracovnú dráhu.

Okrem dostatočnej motivácie a chuti poctivo sa venovať príprave na súťaž je tiež nevyhnutná bezchybná znalosť angličtiny, nakoľko súťaže prebiehajú v angličtine. Znalosť iných jazykov je samozrejme vítaná a užitočná.

V nižšom texte (tabuľke) ponúkame prehľad medzinárodných súťaží, na ktoré PraFUK „vysiela“ svojich študentov.

názov súťaže

popis a oficiálna stránka

predbežný odhadovaný časový harmonogram

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Medzinárodným súdnym dvorom  

www.ilsa.org/jessuphome

 

 

september 2017: zverejnenie súťažnej kauzy

január 2018: odovzdanie písomných podaní

február-marec 2018: národné (ústne) kolo súťaže

apríl 2018: medzinárodné finále v meste Washington D.C (podmienkou je víťazstvo v národnom kole)

 

European Human Rights Moot Court Competition

Simulácia konania pred Európskym súdom pre ľudské práva http://ehrmcc.elsa.org

 

august 2017: zverejnenie súťažnej kauzy

november 2017: odovzdanie písomných podaní

február 2018: medzinárodné finále v meste Štrasburg (podmienkou je postup z písomného kola)

 

International Criminal Court Moot Court Competition

Simulácia konania pred Medzinárodným trestným súdom http://iccmoot.com

október 2017: zverejnenie súťažnej kauzy

január/február 2018: odovzdanie písomných podaní

máj 2018: medzinárodné finále v meste den Haag

 

European Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Súdnym dvorom Európskej únie www.europeanlawmootcourt.eu

Popri angličtine je možné časť ústnych argumentov na regionálnom kole súťaže prezentovať aj vo francúzštine

september 2017: zverejnenie súťažnej kauzy

november 2017: odovzdanie písomných podaní

február 2018marec 2018: regionálne finále prebiehajú na rôznych miestach v Európe (tím sa musí do regionálneho finale kvalifikovať z písomného kola)

apríl 2018: medzinárodné finále v meste Luxemburg (víťazi regionálnych kôl)

Central and East European Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Súdnym dvorom Európskej únie. http://ceemc.co.uk

Pre tímy z východnej a strednej Európy

január 2018: zverejnenie súťažnej kauzy

marec 2018: odovzdanie písomných podaní

máj 2018: medzinárodné finále (miesto bude upresnené, býva to niektoré z európskych miest)

 

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Simulácia medzinárodnej obchodnej arbitráže

https://vismoot.pace.edu

 

Odporúčame tiež oficiálnu stránku slovenského VIS Moot:

www.visteam.sk

október 2017: zverejnenie súťažnej kauzy

december 2017január 2018: odovzdanie písomných podaní

apríl 2018: medzinárodné finále v meste Viedeň

Pred samotným finále vo Viedni, v období niekedy medzi februárom a marcom  2018 budú na rôznych miestach v Európe  prebiehať regionálne prípravné súťažné kolá (tzv. Pre-Moots). Tím PFUK sa zvykne zúčastniť aspoň jedného kola Pre-Moot.

B. Nesúťažné predmety

Na predmete sa pracuje so súťažnou kauzou predmetnej súťaže z aktuálneho ročníka alebo minulých ročníkov. Študenti na hodinách prípad analyzujú, robia hĺbkovú rešerš, nadobúdajú znalosti z príslušných právnych odvetví (t.j. v dostatočnej miere sa venujú štúdiu právnych textov, učebníc a pod.) a pripravujú argumenty, ktoré počas semestra aj prezentujú a sú za takúto prípravu hodnotení.

Každý z predmetov je za 4 kredity a prebiehajú v letnom semestri.

Predmety sú otvorené všetkým študentom bez výberového konania, avšak vyžaduje sa výborná znalosť angličtiny!

Okrem iného je cieľom predmetov študentom priblížiť koncepciu súťaží simulovaných súdnych sporov. Absolvovanie predmetu môže pomôcť pre úspech vo výberovom konaní za členov súťažných tímov v ďalšom  ročníku.

Ide o nasledovné predmety (uvádzame názov v angličtine, totožný s názvom súťaže, na ktorú je nesúťažný predmet zameraný a so súťažnou kauzou ktorej pracuje, ako aj slovenský preklad, ako sú zobrazené v AIS):

1)       Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot/Simulované arbitrážne konanie

2)       European Law Moot Court Competition/Európsky simulovaný súdny spor

3)       Central and East European Law Moot Court Competition /Simulovaný spor štátov strednej a východnej Európy

4)       European Court of Human Rights Moot Court Competition/Európsky simulovaný spor z oblasti ľudských práv

5)       International Criminal Court Moot Court Competition/Medzinárodný simulovaný trestný proces

6)       International Law Moot Court Competition/Medzinárodný simulovaný súdny spor – Jessup

 

Budeme veľmi radi, ak Vás ponuka predmetov a súťaží osloví a prijmete výzvu vstúpiť do sveta „Moot“-ov, zažiť vzdelávací proces z inej perspektívy a rozšíriť si svoje horizonty.