Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Simulované súdne spory (Moots)

Simulované súdne spory (v angličtine „Moot Court“, prípadne len „Moot“) predstavujú jedinečnú príležitosť pre študentov vyskúšať si na vlastnej koži súdny spor, ktorý preverí nielen súťaživosť ale aj tímového ducha. Ide o jedinečnú skúsenosť, pričom hlavným cieľom je získavanie praktických skúseností pod vedením skúsených koučov. Účasť na simulovanom súdnom konaní spočíva v tom, že študenti musia podrobne naštudovať a analyzovať fiktívny prípad a sformulovať  presvedčivé argumenty v prospech zúčastnených strán, a to tak písomne (študenti predložia písomné podania spĺňajúce prísne formálne kritériá ako v skutočnom právnom podaní) ako aj ústne (študenti prezentujú pred odbornou porotou - „sudcami“ svoje argumentačné reči).

Študenti majú vďaka takýmto simuláciám možnosť získať cenné praktické skúsenosti s prípravou logického a dobre štruktúrovaného právneho textu a naučia sa presvedčivo prezentovať bez trémy a nervozity.

Stanete sa členom súťažného tímu, ktorý bude reprezentovať Fakultu na jednej zo šiestich  medzinárodných súťaži simulovaných súdnych konaní (a ktorý v prípade úspechu vycestuje na niektoré medzinárodné kolo predmetnej súťaže)!

Súťažné tímy

PraFUK sa môže hrdiť tým, že roky vysiela svojich študentov na prestížne medzinárodné súťaže (viď tabuľka nižšie).

Členovia súťažných tímov sú vyberaní  na základe výberového konania, ktoré spravidla pozostáva z vyplnenia formulára,  zaslania motivačného listu v angličtine, prípadne aj ústneho pohovoru. Ak sú študenti vybraní do súťažného tímu, zapíšu sa im príslušné predmety, t.j. jeden 5 kreditový predmet za písomné kolo súťaže a jeden 5 kreditový predmet za ústne kolo súťaže,  a v nasledujúcich semestroch sa venujú poctivej príprave na súťaž.

Hoci si príprava na súťaž vyžaduje množstvo času, námahy a energie (a účasť treba starostlivo zvážiť), pre študenta je to zároveň skvelá a jedinečná možnosť obohatiť svoj študentský život o nezabudnuteľné zážitky, nadobudnúť nové kontakty z celého sveta a hlavne získať praktické skúsenosti užitočné do ďalšieho profesijného života, nech už sa študent rozhodne pre akúkoľvek pracovnú dráhu.

Okrem dostatočnej motivácie a chuti poctivo sa venovať príprave na súťaž je tiež nevyhnutná znalosť angličtiny na úrovni B2, nakoľko súťaže prebiehajú v angličtine. Znalosť iných jazykov je samozrejme vítaná a užitočná.

V nižšom texte (tabuľke) ponúkame prehľad medzinárodných súťaží, na ktoré PraFUK „vysiela“ svojich študentov.

názov súťaže

popis a oficiálna stránka

predbežný odhadovaný časový harmonogram

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Medzinárodným súdnym dvorom  

www.ilsa.org/jessuphome

 

 

september 2019: zverejnenie súťažnej kauzy

január 2020: odovzdanie písomných podaní

február-marec 2019: ústne národné kolo/európske "friendly" kolo  

apríl 2020: medzinárodné finále v meste Washington D.C.

 

European Human Rights Moot Court Competition

Simulácia konania pred Európskym súdom pre ľudské práva http://ehrmcc.elsa.org

 

august 2019: zverejnenie súťažnej kauzy

december 2019: odovzdanie písomných podaní

apríl 2020: medzinárodné finále v meste Štrasburg (podmienkou je postup z písomného kola)

 

International Criminal Court Moot Court Competition

Simulácia konania pred Medzinárodným trestným súdom http://iccmoot.com

október 2019: zverejnenie súťažnej kauzy

február/marec 2020: odovzdanie písomných podaní

máj 2020 medzinárodné finále v meste den Haag

 

European Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Súdnym dvorom Európskej únie www.europeanlawmootcourt.eu

Popri angličtine je možné časť ústnych argumentov na regionálnom kole súťaže prezentovať aj vo francúzštine

september 2019: zverejnenie súťažnej kauzy

november 2019: odovzdanie písomných podaní

február 2020 – marec 2020: regionálne finále prebiehajú na rôznych miestach v Európe (tím sa musí do regionálneho finale kvalifikovať z písomného kola)

apríl 2020: medzinárodné finále v meste Luxemburg (víťazi regionálnych kôl)

Central and East European Law Moot Court Competition

Simulácia konania pred Súdnym dvorom Európskej únie. http://ceemc.co.uk

Pre tímy z východnej a strednej Európy

január 2020: zverejnenie súťažnej kauzy

marec 2020: odovzdanie písomných podaní

máj 2020: medzinárodné finále (miesto bude upresnené, býva to niektoré z európskych miest)

 

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Simulácia medzinárodnej obchodnej arbitráže

https://vismoot.pace.edu

 

Odporúčame tiež oficiálnu stránku slovenského VIS Moot:

www.visteam.sk

október 2019: zverejnenie súťažnej kauzy

december 2019 a január 2020: odovzdanie písomných podaní

apríl 2020: medzinárodné finále v meste Viedeň

Pred samotným finále vo Viedni, v období niekedy medzi februárom a marcom  2020 budú na rôznych miestach v Európe  prebiehať regionálne prípravné súťažné kolá (tzv. Pre-Moots). Tím PFUK sa zvykne zúčastniť aspoň jedného kola Pre-Moot.

All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition

Simulácia rôznych situácií z oblasti humanitárneho práva a utečeneckého práva             

www.pf.uni-lj.si/en/international-cooperation/all-european-international-humanitarian-and-refugee-law-moot-court-competition/

september 2019: zverejnenie prípadu

november 2019: celoeurópske finále v meste Ľubľana

Československý azylový moot court

Simulácia konania o udelenie azylu pred vnútroštátnym súdom fiktívneho štátu               https://www.prf.cuni.cz/cesko-slovensky-azylovy-moot-court-2019-–-moznost-prihlaseni-do-31-1-2019-1404059652.html

január 2020: zverejnenie prípadu            

apríl 2020: československé finále v meste Praha