Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Periodiká

KARENTOVANÉ ČASOPISY

Karentovaný časopis je vedecký časopis, registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents  Connnect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge. Spravidla ide o recenzovaný, vedecky vyššie hodnotený časopis.

Aktuálny zoznam zahraničných časopisov registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS  v oblasti práva

IMPAKTOVANÉ ČASOPISY

Impaktovaný časopis je odborný časopis, ktorému bol pridelený impakt faktor,(koeficient citačnej analýzy) je to hodnota vyjadrujúca priemernú mieru citovanosti vo všetkých jeho článkoch a príspevkoch publikovaných v predchádzajúcich dvoch rokoch  vrátane aktuálneho roku. Medzi nerecenzovanými i recenzovanými odbornými časopismi sú impaktované časopisy vo všeobecnosti považované za nejprestížnejšie. Preto odborné články publikované v impaktovaných časopisoch by mali byť tie nejdôležitejšie a nejrelevantnejšie, ktoré sú a boli publikované v danom obore.

 

Prehľad časopisov ktorým bol pridelený impakt faktor nájdete v nasledujúcich databázach.

 

 

 

PREDÁTORSKÉ ČASOPISY

Označenie Predátorské čsopisy a Predátorskí vydavatelia je relatívne nový pojem označujúci vedecké časopisy a ich vydavateľov, ktoré zavádzajú autorov príspevkov.

Chceli by sme Vás upozorniť na stále sa rozširujúci a rozmáhajúci fenomén v publikačnej činnosti - predátorské časopisy a vydavateľstvá. Tieto časopisy a vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie.


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Základná charakteristika tzv. predátorských časopisov a ich vydavateľov:

 1. Parazitovanie na menách prestížnych časopisov - názvy titulov s názvami titulov podobných k ich kvalitným oponentom. Platí to taktiež i pre vzhľad webových stránok týchto časopisov.
 2. Na svojich webových stránkach často uvádzajú nepravdivé údaje.
 • o recenznom konaní - peer review, ale pri overovaní jeho procesu zistíme,že neprebieha podľa zaužívaných a obvyklých pravidiel, má podozrivo krátky priebeh, často v trvaní iba niekoľko dní, alebo neprebieha vôbec;
 • o hodnote Impakt faktoru(IF), ktorá je buď nesprávne uvedená(zámerne nadhodnotená), je neplatná alebo Impakt faktor podľa Journal Citation Reports (JCR) vôbec nemá;
 • o indexácii časopisu vo vybraných databázach;          
 • o členoch redakčnej rady, kedy často ide o fiktívne osoby alebo sa jedná o uvedenie mena bez súhlasu danej osoby; 

 3. Umožňuje publikovať jednoducho, rýchle, za poplatok.

 4. Veľmi nízka kvalita príspevku s malým prínosom pre vedeckú obec.

 5. Vydavateľia predátorských časopisov často neriešia kvalitu vydaných článkov.

 6. Dovoľujú autorovi publikovať a jeho článok priblížiť v otvorenom prístupe Open Access za poplatok

   

MOŽNÉ PRÍČINY VZNIKU PROBLÉMOV S TZV. PREDÁTORMI

 • Publikovanie v prestížnych časopisoch je podmienené kvalitným recenzným konaním
 • Proces publikovania u predátorov je rýchlejší a jednoduchší.
 • Predátorské časopisy vyžadujú otvorený prístup - Open Access k plným textom vo svoj prospech
 • Predátori využívajú internet k online otvorenému prístupu a lákajú autorov k publikovaniu prostredníctvom e-mailu
 • Vedci majú záujem publikovať v otvorenom prístupe - Open Access, alebo je to povinné v rámci projektu (Horizont 2020 a projekty 7. Rámcového programu)
 • Autori vedeckých článkov potrebujú získať ohlas na svoje publikácie.
 • Hlavne začínajúci vedci nepoznajú tieto nekalé praktiky predátorov a môžu podľahnúť ponuke
 • Najskôr vznikol problém s plagiátmi, teraz s kompilátmi a nekvalitnými publikáciami, ktoré znehodnocujú vedu a jej výstupy

 

ZNAKY PREDÁTOROV

 1. Sú to spravidla online časopisy, ktoré sa "tvária"ako kvalitné časopisy s otvoreným prístupom.
 2. Autorovi je sľúbený extrémne a nereálne (!) rýchly proces recenzného konania, akceptovania a následného publikovania článku. Konanie je charakteristické vysokou mierou akceptovanosti článkov, bez podstatných      pripomienok.     
 3. Nerobia výber článkov, jediným kritériom pre zaradenie článku do časopisu je zaplatenie poplatku.
 4. Autor je často kontaktovaný e-mailom redakciou a je mu ponúkaná možnosť publikovať, aj keď s daným časopisom nikdy predtým nedošiel do styku.
 5. Za uvedenie článku sa takmer vždy platí.
 6. Napodobňujú sa názvy serióznych vedeckých časopisov a vydavateľstiev, aby na nich parazitovali a autora uviedli do omylu napríklad - prehodia poradie slov v názve alebo rozšíria názov, v angličtine niekedy stačí, ak pridajú určitý člen (The).
 7. Uvádzajú o sebe neúplné a zavádzajúce informácie. Napríklad uvádzajú svoj vlastný Impact Factor, ktorý nemá s oficiálnym Impakt faktorom(IF) v Journal Citation Reports (JCR) nič spoločné napríklad Global Impact Faktor, Universal Impact Factor. Častokrát zatajujú skutočné miesto pôsobenia - Pakistan, India, a podobne. Môžu klamať ohľadom indexovania v scientometrických databázach napríklad tvrdia, že ich indexuje Scopus, Web of Science, pričom opak je pravdou.  
 8. Častokrát sa takéto časopisy nešpecializujú len na danú problematiku, ale majú multispektrálny charaktrer a široký obsahový záber.           
 9. Časopis je vydávaný len krátko, má nizky ročník (1-10).

 

RADY PRE PUBLIKUJÚCICH VEDCOV

Starostlivo si overte identitu časopisu a vydavateľstva podľa uvedených bodov:

 1. Starostlivo si overte údaje o vydavateľovi a samotnom časopise. Jeho kontaktné údaje, ktoré nemusia byť úplné, informácie o recenznom konaní, zložení redakčnej rady, informácie o platbe.
 2. Skontrolujte si Impakt faktor časopisu v databáze Journal Citation Reports(JCR).
 3. Ak sa jedná o časopis v režime Open Access a je to uvedené na webových stránkach, pozrite sa, či je časopis uvedený v registri DOAJ/Directory of Open Access Journals.
 4. Preverte si, či je časopis uvedený alebo jeho vydavateľ v zozname databázy Sherpa Romeo a aké má uvedené podmienky pre archiváciu článkov, aké aktuálne informácie sú uvedené.
 5. Pozrite si články, koré už v danom časopise boli vydané.

 

PRÍKLADY PRAKTÍK PREDÁTORSKÝCH VYDAVATEĽOV

Základným ukazovateľom je rozosielanie spamov s ponukami k publikovaniu v časopisoch alebo ponúk na účasť na konferenciách s prísľubom,že zborník z tejto konferencie bude uverejnený vo Web of Science Core Collection alebo v Scopus. Ponúkajú taktiež, že vydajú vašu habilitačnú prácu a iné publikácie, ktoré sú výsledkom vedy a výskumu.

 

Príklady znenia takýchto spamov:

 • pre publikovanie v časopise pužívajú predátori najčastejšie tieto predmety správy - Call for Articles, Call for Papers, Publish with...
 • ponuky k účasti na konnfereniách majú najčastejšie tieto predmety správy - Call for Sessions, Conference Invitation...
 • predátori sa vystatujú Impakt faktorom časopisu a indexáciou v mnohých databázach a uvádzajú tieto informácie v e-mailoch
 • predátorské časopisy sa vystatujú tým, že vydavateľ vydáva rádovo niekoľko časopisov a je možné vybrať si podľa niekoľkých odborov

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- Môže mať predátorský časopis Impakt faktor(IF) a je zaradený v databáze Journal Citation Reports (JCR)?

Predátorský časopis môže mať vo výnimočných prípadoch IF,kedy však po zistení tejto situácie (ide o predátorský časopis) obvykle okamžite býva vyradený z hodnotenia pre nasledujúci rok.

- Aké sú riziká spojené s publikovaním v predátorských časopisoch a v zborníkoch?

Ak príde k náhodnému opublikovaniu v tzv."predátorovi", ešte nevzniká veľké riziko spojené s možnými problémami vo vedeckej sfére. Pokiaľ však ide o opakované opublikovanie v predátorských časopisoch, môže následne vzniknúť riziko ako tak pre autora tak pre jeho pracovisko, či univerzitu. Negatívny dopad je možné očakávať pri ďalšom publikovaní v rámci renomovaných časopisov (neprijatie článku),alebo ďalšej kariére autora, ale taktiež pri zmene zamestnania, či pri spolupráci so zahraničím.

- Pokiaľ odošlem článok predátorskému vydavateľovi a po prijatí článku zistím, že ide o tzv. predátora, čo môžem spraviť?

Pokiaľ je článok prijatý, bohužiaľ o svoje výsledky prídete. Nemôžete to isté publikovať znova a inde. Je možné však kontaktovať vydavateľa časopisu s tým, že ste zistili konkrétne nezrovnalosti v procese publikovania, v indexácii časopisu alebo v redakčnej rade a podobne a požiadať o nápravu.

- Môžu byť publikácie vydané predátormi v databáze Web of Science alebo Scopus?

Áno, v minilosti sa stalo, že sa predátorský časopis dostal do databázy Web of Science Core Collection a Scopus. Taktiež sa zistilo, že sa dostali do Web of Science a Scopus zborníky z podozrivých konferencií.

 

UŽITOČNÉ ZDROJE:

<output>Predátorské časopisy a vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie.</outpu