Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Edičné tituly na predaj

Zoznam kníhkupectiev

Tituly vydané Právnickou fakultou UK do roku 2015 je možné zakúpiť v nasledovných kníhkupectvách

Zoznam predajných titulov nájdete nižšie. 

V Bratislave

 

ACADEMIA

Štúrova 9, 811 02 Bratislava

tel. 02/529 62 772

e-mail: academiaacademia-knihy.sk

 

Kníhkupectvo Jesenského 5

811 01 Bratislava

tel. 0905/352 582

e-mail: katka.hrdagmail.com

 

V Trnave

Predajňa Sprinton, s.r.o.

budova Právnickej fakulty TU, Kollárova 10, 918 43 Trnava

tel. 0944/167 678

e-mail: sprinton.ttgmail.com

Zoznam titulov na predaj

cena

Studia Iuridica Bratislavensia – monografické práce

bez DPH
v €

s DPH
v €

Blažek: Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní (2011)

12,50

13,75

Cepek: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí (2010)

17,-

18,70

Čentéš a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti (2014)

  7,-

  7,70

Domin: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu, osobitne v podmienkach SR (2015)

  9,83

  11,80

Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (2002)

 4,-

4,40

Havranová: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu (2001)

 3,-

3,30

Chovancová: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Aspekt spravodlivosti, práva a moci (2009)

10,-

11,-

Machajová: Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej verejnej správy (2001)

4,-

4,40

Pekár: Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho práva (2011)

 14,50

15,95

Puchovský: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru (2010)

17,-

18,70

Srebalová: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu (2008)

11,95

13,14

Učebnice

Balko – Králik a kol.: Finančné právo (2010)

12,50

13,75

Cibulka a kol.: Teória a prax legislatívy (2013)

14,-

15,40

Cibulka a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém SR (2014)

19,-

20,90

Fridrich a kol.: Ústavné garancie ľudských práv (2013)

12,50

13,75

Chovancová – Valent: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty) (2012)

  9,-

 9,90

Ježová: Vybrané aspekty medzinárodných vzťahov (2015)

  15,-

 16,50

Kubíček – Mamojka – Patakyová: Obchodné právo (2010)

   9,76

 10,72

Vojáček a kol.: Dejiny verejného práva a prameňov práva (2010)

22,73

25,-

Učebné texty

Beňa – Gábriš: History of Law in Slovakia I (until 1918), (2008)

20,78

22,87

Cepek: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy (2011)

11,60

12,76

Čečot – Samaš: Základy trestného práva (2001)

  0,80

  0,88

Fleischer a kol.: Súdna psychiatria (2014)

13,-

14,30

Fridrich – Mokrá – Trellová: Ústavné právo I. Praktické zadania k seminárnym cvičeniam (2008)

  6,31

  6,94

Horniaková – Čunderlík: Finančný trh (2009)

  8,-

  8,80

Hubenák: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945), (2003)

  4,-

 4,40

Kalesná – Hruškovič – Ďuriš: Základy európskeho práva (2008)

  5,81

  6,41

Králik – Grúň – Balko: Základy daňového, poplatkového a colného práva (2001)

  4,-

  4,40

Kuril: International and European Labour Law (2009)

12,-

13,20

Masár: Základy marketingu (2010)

14,-

15,40

Mencerová a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného (2010)

11,30

12,43

Patakyová a kol.: Itinerár budúceho právnika – profesionála (2004)

  4,98

  5,48

Pinková – Frőhlichová: Praktikum z podnikovej ekonomiky a účtovníctva (2009)

  8,60

  9,46

Prikryl: Mladiství v trestnom práve (2006)

  8,30

  9,13

Turayová a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie (2005)

  9,96

10,95

Turčan: Právo a judeo-kresťanská tradícia (2014) 

10,50

11,55

Uličná – Kučová: Legal English Applied (2012)

16,50

18,15

Urbánková: English for Law Students (2007)

 6,-

  6,60

Svetová a domáca jurisprudencia

Beňa: Pramene k dejinám práva. Stredovek (2007)

10,62

11,68

Lysý: Pramene k právnym dejinám Slovenska I (do roku 1918), (2012)

11,-

12,10

Valent – Chovancová a kol.: Texty z dejín právnej filozofie (2014)

11,50

12,65

Iné

Bibliografia prác učiteľov PF UK (1990 – 1993), (1996)

  3,98

  4,38

Bibliografia prác učiteľov PF UK  (1994 – 1999), (2001)

  4,-

  4,40

Bibliografia prác učiteľov PraF UK  (2000 – 2004), (2006)

11,78

12,98

Bibliografia prác učiteľov PraF UK (2001 –2010), (2011)

20,-  

22,-

Právnici na UK. 75 rokov činnosti PF UK (1921 – 1996), (1996)

  8,30

  9,13

Právnici na UK. 80 rokov činnosti PF UK (1921 – 2001), (2001)

15,24

16,76

Právnici na UK. 85 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2006), (2006)

19,92

21,91

Právnici na UK. 90 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2011), (2011)                               

  8,-

  8,80

90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku (2010)

13,18

14,50

Zborník Právna kultúra a význam právnického vzdelávania

  6,64

  7,30

V súčasnosti na Slovensku (2002)

Zborník Žena – pohybová aktivita – životný štýl – zdravie (2003)

   2,-

  2,20

Zborník Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 (2007)

  8,30

  9,12

Zborník Pocta profesorovi Slovinskému (2009)

 15,-

 16,50

Zborník Občianske právo – miesto a význam profesorov Plankovcov (2009)

   9,-

  9,90

Zborník Perspektívy vývoja európskej integrácie – právne aspekty (2007)

   4,-

  4,40