Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre rozvoj, akreditáciu, hodnotenie a zabezpečovanie kvality fakulty, pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa a pre rigorózne konanie

prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

e-mail: ondrej.blazoflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

  • rozvoj, akreditácia, hodnotenie a zabezpečovanie kvality fakulty
  • vzdelávacia činnosť prvého stupňa (bakalárske štúdium)
  • vzdelávacia činnosť druhého stupňa (magisterské štúdium)
  • rigorózne konanie 

Ondrej Blažo vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je profesorom medzinárodného práva so špecializáciou na právo EÚ, súťažné právo EÚ a hospodársku integráciu, v súčasnosti je riaditeľom Ústavu európskeho práva a šéfredaktorom Bratislava Law Review. Predtým pôsobil na Protimonopolnom úrade SR ako case handler a neskôr na útvaroch pre legislatívu, právne záležitosti, európske a medzinárodné vzťahy (spoluautor viacerých legislatívnych dokumentov o slovenských súťažných pravidlách). Je autorom a spoluautorom publikácií zameraných najmä na právo hospodárskej súťaže, právo EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a právo EÚ v oblasti verejného obstarávania, vrátane komentára k slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Jeho výskum bol podporený národnými a medzinárodnými grantmi, vrátane grantov Jean Monnet Centre of Excellence "Rule of Law in the European Union", APVV "Efektívnosť právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácia v kontexte práva EÚ" (vedúci riešiteľského kolektívu), APVV "Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi". 

 

Asistenti: 

  • Mgr. Adam Máčaj, PhD.
  • Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.
  • JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.