Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

e-mail: ondrej.laciakflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• reprezentant dekana na diplomatickej úrovni pri nadväzovaní kontaktov vo vzťahu k odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike a v zahraničí
• akademická diplomacia
• na základe poverenia dekana pripravuje poradné stanoviská, analýzy a rozbory pre dekana

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 2004 a od roku 2007 začal pôsobiť na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň je aj advokátom so zameraním najmä na obhajobu v trestnom konaní. Je členom orgánu predsedníctva  (Advisory Board) Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association - ECBA) so sídlom v Londýne. Taktiež je aktívny v Slovenskej advokátskej komore v oblasti trestného práva a zahraničných vzťahov. Je členom expertného výboru (Legal Expert Advisory Panel) Fair Trial International so sídlom v Londýne a Bruseli.

Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov a stáží – napr. Fordham Law School New York (2009), New York University, School of Law (2010), Tel Aviv University, The Buchmann Faculty of Law (2010), Shizuoka University, Law School (2011), Lomonosov Moscow State University (2012). V zahraničí mal niekoľko prednášok o slovenskom trestnom práve a trestnom konaní.

Aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách a odborných seminároch v Slovenskej republike a v zahraničí. Je autorom viacerých odborných článkov, spoluautor učebnice trestného práva procesného a spoluautor komentára k Trestnému zákonu vydaného vydavateľstvom C.H. Beck.