Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

JUDr. Jana Duračinská, PhD.

e-mail: jana.duracinskaflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• príprava koncepcie vzťahov fakulty najmä so zahraničnými univerzitami a fakultami
• spoluorganizovanie vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou
• organizačné zabezpečovanie akademickej mobility študentov, vysokoškolských učiteľov
   a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnych zmlúv
• koordinácia výučby predmetov v cudzom jazyku
• ERASMUS+ koordinátor

JUDr. Jana Duračinská, PhD. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1999, na ktorej v roku 2006 vykonala rigoróznu skúšku. Doktorandské štúdium vo vednom odbore obchodné právo na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UK v Bratislave úspešne ukončila v roku 2013 obhajobou dizertačnej práce na tému Zodpovednosť štatutárnych orgánov. V súčasnosti pôsobí na Právnickej fakulte UK v Bratislave, Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva ako odborná asistentka. Zároveň je od roku 1999 členkou Slovenskej advokátskej komory a v roku 2005 zložila advokátsku skúšku. Počas svojej doterajšej právnej praxe sa profesijne zameriavala najmä na právo obchodných spoločností a obchodné záväzkové vzťahy so špecializáciou na záväzkové vzťahy výstavbových projektov vrátane zmluvných podmienok FIDIC, a to aj z aspektu verejnoprávnej regulácie (zdaňovanie podľa smerníc EÚ, verejné obstarávanie, procesy konkurzu a reštrukturalizácie). V danej problematike je autorkou a spoluautorkou odborných článkov a statí v domácich a zahraničných publikáciách, aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií a seminárov, aktívne sa podieľa na riešení viacerých grantových úloh (APVV, VEGA). Absolvovala študijný pobyt na Univerzite vo Viedni, Juridicum, je držiteľkou výskumného grantu pre mladých výskumníkov Univerzity vo Viedni.