Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekan

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

e-mail: eduard.burdaflaw.uniba.sk

Sekretariát dekana:
sd_prafukflaw.uniba.sk
Tel.: 421 2 592 44 104
Fax: 421 2 529 44 103

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2014 pôsobil na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky a od roku 2014 pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na problematiku trestného práva v súvislostiach s ďalšími právnymi aj mimoprávnymi vednými odbormi, najmä správnym právom. Výsledkom tohto bádania je kapitola vo vedeckej monografii „Analógia vo verejnom práve“. Publikoval viac ako šesť desiatok vedeckých prác, dve vedecké monografie „Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona“ v roku 2006 a „Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu“ v roku 2013. Je vedúcim autorského kolektívu vedeckého komentára k Trestnému zákonu od nakladateľstva C. H. Beck. Vo svojej pedagogickej práci sa snaží prepojiť teóriu a praktické poznatky a zavádzať inovatívne metódy výučby. K jeho hobby patrí turistika, film a beletria vrátane jej tvorby.