Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekan

prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

e-mail: eduard.burdaflaw.uniba.sk

Sekretariát dekana:
sd_prafukflaw.uniba.sk
Tel.: +421 2 9012 9103
Tel 2.:+421 2 9012 9104

Prof. JUDr. Eduard Burda, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na problematiku trestného práva v súvislostiach s ďalšími právnymi aj mimoprávnymi vednými odbormi, najmä správnym právom. Výsledkom tohto bádania je kapitola vo vedeckej monografii „Analógia vo verejnom práve“. Publikoval viac ako šesť desiatok vedeckých prác, dve vedecké monografie „Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona“ v roku 2006 a „Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu“ v roku 2013. Je vedúcim autorského kolektívu vedeckého komentára k Trestnému zákonu od nakladateľstva C. H. Beck. Vo svojej pedagogickej práci sa snaží prepojiť teóriu a praktické poznatky a zavádzať inovatívne metódy výučby. K jeho hobby patrí turistika, film a beletria vrátane jej tvorby.