Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

prof. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

e-mail: livia.trellovaflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• príprava koncepcie vzťahov fakulty najmä so zahraničnými univerzitami a fakultami
• spoluorganizovanie vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou
• organizačné zabezpečovanie akademickej mobility študentov, vysokoškolských učiteľov
   a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnych zmlúv
• koordinácia výučby predmetov v cudzom jazyku
• ERASMUS+ koordinátor

 

Prof. JUDr. Lívia Trellová, PhD. absolvovala s vyznamenaním Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005, na ktorej v roku 2006 vykonala obhajobu rigoróznej práce v odbore Ústavné právo. V roku 2008 jej bol udelený titul philosophiae doctor (PhD.) po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v štúdijnom odbore Ústavné právo a obhajobe dizertačnej práce na tému „ Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv a slobôd“. V rokoch 2005-2009 pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Detvai Ludik Maly Udvaros, v Bratislave. V rokoch 2007  až 2008 prednášala a zabezpečovala odborné vzdelávanie v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu „Vzdelávanie absolventov v oblasti zefektívňovania rozhodovacieho procesu v Európskej únii a nadobúdania tréningových zručností“ organizovaného v Bratislave a Bruseli.V rokoch 2006 až 2010 pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na Bratislavskej vysokej škole práva, neskôr Paneurópska vysoká škola. Pôsobila tiež ako členka Akademického senátu Právnickej fakulty UK a tiež ako členka Vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je docentkou na Katedre ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí od roku 2008. Študijné a prednáškové pobyty absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity v Salzburgu (Rakúsko) (2017), na John Marshall Law School (USA) (2017), na Právnickej fakulte Aristotle University of Thessaloniki (Grécko) (2018) a iných inštitúciách. Participovala ako spoluriešiteľka na APVV projekte, projektoch SAMRS- Slovak Aid , VEGA a aktívne sa podieľala aj na viacerých iných grantových projektoch a spoluorganizovala viacero vedeckých konferencií. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií a seminárov. Je autorkou, resp. spoluautorkou dvoch monografií a tiež spoluautorkou Komentáru k Ústave SR. Vo svojej vedeckej činnosti sa v ostatnom období zameriava najmä na ústavnoprávne otázky súvisiace s územnou samosprávou. Publikovala viaceré odborné a vedecké články, autorsky sa spolupodieľala na viacerých učebniciach predovšetkým z oblasti ústavného práva.

Asistenti: