British Law Centre - BLC

Program BLC - British Law Centre Diploma

Program British Law Centre Diploma vznikol ešte v roku 1992, a to pod hlavičkou British Law Centres („BLC“) v spolupráci s Univerzitou v Cambridge vo Veľkej Británii.

Od svojho počiatku, keď tento program vznikol v Poľsku (bol zameraný na spoluprácu britských a poľských firiem) získal na prestíži a rozšíril sa aj do ostatných štátov Strednej a Východnej  Európy, vrátane Slovenskej republiky.

Na BLC programe tak dnes úspešne participujú študenti univerzít v Poľsku, Česku, Maďarsku, Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku.

BLC na Slovensku

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave program BLC úspešne existuje od roku 2004, pričom je potrebné zdôrazniť aj fakt, že Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jediná z právnických fakúlt na Slovensku, ktorá poskytuje svojim študentom tento študijný program.

V súčasnosti sa nielen študenti, ale i ostatní záujemcovia môžu zapojiť do pôvodného konceptu programu BLC pod názvom Diploma in English and European Union Law (Diplom z anglického práva a práva Európskej únie). 

Štruktúra BLC programu

Ide o dvojročný dištančný program, ktorý prebieha v dvoch samostatných ročníkoch. V rámci tohto programu sa študenti majú možnosť bližšie oboznámiť so základnými odvetviami práva Veľkej Británie v prvom roku a s právom Európskej únie v druhom roku.

Prvý rok sa začína blokovou prednáškou z úvodu do anglického právneho systému, ktorá vytvára základ pre pochopenie jednotlivých odvetví práva vo Veľkej Británii. Nato nadväzuje trestné právo, zmluvné právo (občianske a obchodné právo), právo náhrady škody, majetkové práva a nakoniec právo trustov – inštitút, ktorý slovenské právo neupravuje.

V prípade, že študent ukončí štúdium po prvom ročníku, výsledkom jeho štúdia bude certifikát „British Law Centre Certificate“.

V druhom roku je výučba zameraná na medzinárodné a európske právo a to na právo Európskej únie, medzinárodné obchodné právo, medzinárodné sporové právo, medzinárodné a európske právo duševného vlastníctva, bankové právo a právo obchodných spoločností.

Po úspešnom ukončení oboch ročníkov je študentovi udelený diplom „British Law Centre Diploma“. 

Systém a forma štúdia

Celý vzdelávací kurz prebieha formou, aká je zaužívaná na britských univerzitách. Štúdium je založené na samostatnej príprave spočívajúcej v štúdiu tzv. workbooks (učebných textov) v elektronickej podobe, ktoré slúžia ako podklad pre prácu na seminároch a tzv. tutorials, ktoré vedú lektori priamo z Univerzity v Cambridge. Po skončení každého blokového predmetu musia študenti odovzdať písomné eseje na určenú tému, ktoré sa zasielajú lektorom na hodnotenie.  

Najväčším prínosom pre slovenského študenta je práve inovatívnosť spočívajúca v ich samostatnej práci, pretože študenti sú počas celého štúdia nútení aplikovať kritické myslenie, riešiť praktické príklady s využitím precedensov a platných právnych noriem. Mnohí absolventi tohto programu dnes študujú na najuznávanejších univerzitách sveta.

 

1. OSNOVA KURZU

2. VÝUČBA

3. ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

4. SYSTÉM HODNOTENIA

5. UKONČENIE KURZU

Prihláška a ďalšie dokumenty

BLC On-line Application Form

BLC Brochure

BLC Poster

BLC Fees and Payments

Viac informácií o BLC programe získate na: http://www.britishlawcentre.co.uk/

Odozva od úspešných absolventov programu

"Kurz Introduction to English and European Law bol skvelou príležitosťou ako si precvičiť anglickú právnu teminológiu a pre mňa bola osobitne užitočná časť kurzu zaoberajúca sa medzinárodným obchodným právom a právom duševného vlastníctva. Absolvovanie tohto kurzu takisto prispelo k môjmu rozhodnutiu ísť študovať na Univerzitu v Cambridge."

Pavel, absolvent University of Cambridge

 

„BLC je skutočne úžasný zážitok, ktorý nielen rozširuje vaše vedomosti, ale rovnako vám pomáha rozumieť iným právnym systémom (VB, EU). Táto skúsenosť vám následne napomôže porozumieť i vlastnému právnemu systému. Z toho dôvodu odporúčam BLC nielen študentom, ale i právnikom vykonávajúcich prax.“

Alexandra, absolventka CEU

 

„BLC Diploma je prehľadný, vecný a dobre navrhnutý exkurz do anglického práva a práva EÚ, ktorý v prijateľnej miere detailu pomôže slovenskému právnikovi zorientovať sa v tejto veľmi užitočnej problematike. Vrelo odporúčam.“

Andrej, absolvent Harvard University

 

"British Law Centre je veľmi profesionálny a výborne zorganizovaný kurz. Jeho absolvent má komplexnú predstavu o podobe a vývoji práva v „common law“ systéme a vie ho porovnať s našim kontinentálnym. Kurz neostáva na povrchu informácii a vedomostí ale vyžaduje dôsledné pochopenie tém a neskôr aj aplikáciu poznatkov prostredníctvom „assignmentov“ (v prvom roku) a skúšok (v druhom roku). Nezanedbateľnou výhodou British Law Centre je rozšírenie slovnej zásoby v anglickom jazyku o inštitúty anglického práva a celkové preverenie jazykových schopností.

Je to naozaj výborný kurz, jednoznačne ho odporúčam každému, kto na sebe chce trochu pracovať. Je vedený vynikajúcimi lektormi. Kurz je vhodný pre študentov práva, ale rozhodne aj pre absolventov."

Mgr. Zuzana Illýová, PhD. riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry PraF UK