British Law Centre - BLC

Program BLC - British Law Centre Diploma

Program British Law Centre Diploma vznikol ešte v roku 1992, a to pod hlavičkou British Law Centres („BLC“) v spolupráci s Univerzitou v Cambridge vo Veľkej Británii.

Od svojho počiatku, keď tento program vznikol v Poľsku (bol zameraný na spoluprácu britských a poľských firiem) získal na prestíži a rozšíril sa aj do ostatných štátov Strednej a Východnej  Európy, vrátane Slovenskej republiky.

Na BLC programe tak dnes úspešne participujú študenti univerzít v Poľsku, Česku, Maďarsku, Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku.

BLC na Slovensku

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave program BLC úspešne existuje od roku 2004, pričom je potrebné zdôrazniť aj fakt, že Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jediná z právnických fakúlt na Slovensku, ktorá poskytuje svojim študentom tento študijný program.

V súčasnosti sa nielen študenti, ale i ostatní záujemcovia môžu zapojiť do pôvodného konceptu programu BLC pod názvom Diploma in English and European Union Law (Diplom z anglického práva a práva Európskej únie). 

Štruktúra BLC programu

Ide o dvojročný dištančný program, ktorý prebieha v dvoch samostatných ročníkoch. V rámci tohto programu sa študenti majú možnosť bližšie oboznámiť so základnými odvetviami práva Veľkej Británie v prvom roku a s právom Európskej únie v druhom roku.

Prvý rok sa začína blokovou prednáškou z úvodu do anglického právneho systému, ktorá vytvára základ pre pochopenie jednotlivých odvetví práva vo Veľkej Británii. Nato nadväzuje trestné právo, zmluvné právo (občianske a obchodné právo), právo náhrady škody, majetkové práva a nakoniec právo trustov – inštitút, ktorý slovenské právo neupravuje.

V prípade, že študent ukončí štúdium po prvom ročníku, výsledkom jeho štúdia bude certifikát „British Law Centre Certificate“.

V druhom roku je výučba zameraná na medzinárodné a európske právo a to na právo Európskej únie, medzinárodné obchodné právo, medzinárodné sporové právo, medzinárodné a európske právo duševného vlastníctva, bankové právo a právo obchodných spoločností.

Po úspešnom ukončení oboch ročníkov je študentovi udelený diplom „British Law Centre Diploma“. 

Systém a forma štúdia

Celý vzdelávací kurz prebieha formou, aká je zaužívaná na britských univerzitách. Štúdium je založené na samostatnej príprave spočívajúcej v štúdiu tzv. workbooks (učebných textov) v elektronickej podobe, ktoré slúžia ako podklad pre prácu na seminároch a tzv. tutorials, ktoré vedú lektori priamo z Univerzity v Cambridge. Po skončení každého blokového predmetu musia študenti odovzdať písomné eseje na určenú tému, ktoré sa zasielajú lektorom na hodnotenie.  

Najväčším prínosom pre slovenského študenta je práve inovatívnosť spočívajúca v ich samostatnej práci, pretože študenti sú počas celého štúdia nútení aplikovať kritické myslenie, riešiť praktické príklady s využitím precedensov a platných právnych noriem. Mnohí absolventi tohto programu dnes študujú na najuznávanejších univerzitách sveta.

 

1. OSNOVA KURZU

2. VÝUČBA

3. ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

4. SYSTÉM HODNOTENIA

5. UKONČENIE KURZU

Prihláška a ďalšie dokumenty

Termín na podávanie prihlášok je do 30. septembra 2017.

BLC On-line Application Form

BLC Brochure

BLC Poster

BLC Fees and Payments

V prípade záujmu viac informácií o BLC programe získate na: http://www.britishlawcentre.co.uk/

Odozva od úspešných absolventov programu

"Kurz Introduction to English and European Law bol skvelou príležitosťou ako si precvičiť anglickú právnu teminológiu a pre mňa bola osobitne užitočná časť kurzu zaoberajúca sa medzinárodným obchodným právom a právom duševného vlastníctva. Absolvovanie tohto kurzu takisto prispelo k môjmu rozhodnutiu ísť študovať na Univerzitu v Cambridge."

Pavel, absolvent University of Cambridge

 

„BLC je skutočne úžasný zážitok, ktorý nielen rozširuje vaše vedomosti, ale rovnako vám pomáha rozumieť iným právnym systémom (VB, EU). Táto skúsenosť vám následne napomôže porozumieť i vlastnému právnemu systému. Z toho dôvodu odporúčam BLC nielen študentom, ale i právnikom vykonávajúcich prax.“

Alexandra, absolventka CEU

 

„BLC Diploma je prehľadný, vecný a dobre navrhnutý exkurz do anglického práva a práva EÚ, ktorý v prijateľnej miere detailu pomôže slovenskému právnikovi zorientovať sa v tejto veľmi užitočnej problematike. Vrelo odporúčam.“

Andrej, absolvent Harvard University