Disciplinárny poriadok

Vnútorný predpis č. 2/2008

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre študentov, platný a účinný od 11.06.2008