Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre študentov (vnútorný predpis 2/2008) bol zrušený s účinnosťou k 15. septembru 2018 vnútorným predpisom č. 2/2018.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) sa vo veciach disciplinárnych priestupkov študentov fakulty riadi Vnútornými  predpismi Univerzity Komenského v Bratislave č. 13/2018 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov a č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov v platnom a účinnom znení.

Zodpovednosť za disciplinárne priestupky, ktorých sa študent dopustil pred 15. septembrom 2018, sa posúdi podľa doterajšieho predpisu, pokiaľ ku konaniu zakladajúcu zodpovednosť došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného predpisu. Podľa Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov sa zodpovednosť za doterajšie disciplinárne priestupky posúdi len vtedy, ak by to bolo pre študenta priaznivejšie.

Disciplinárne konanie začaté pred 15. septembrom 2018 sa dokončí podľa Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov a Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

 

---

Vnútorný predpis č. 2/2008 (zrušený!)

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre študentov, platný a účinný od 11.06.2008