Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie základné vnútorné predpisy

 

 

 

Vnútorný systém kvality v podmienkach fakulty

 
Predpis z roku 2023 (platný a účinný)

Vnútorný predpis č. 11/2023

Vnútorný predpis č. 11/2023 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Predpis z roku 2021 (zrušený)

Vnútorný predpis č. 5/2021

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

EN  

Internal system of quality assurance in higher education at Comenius University, Bratislava, Faculty of Law (EN/2021/repealed)

 

-----

 

Poriadok voľby kandidáta na dekana

Vnútorný predpis č. 8/2010

Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 22.06.2010

Vnútorný predpis č. 3/2022

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

-----

 

Rokovací poriadok akademického senátu

 

Predpis z roku 2023 (platný a účinný)

Vnútorný predpis č. 12/2023

Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej Fakulty schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podľa čl. 18 ods. 2 písm. c) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Predpis z roku 2010, v znení dodatkov z rokov 2020 a 2021 (zrušený)

Vnútorný predpis č. 14/2010

Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej Fakulty, platný a účinný od 24.11.2010

Vnútorný predpis č. 2/2020

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Vnútorný predpis č. 2/2021

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1

-----

 

 

Zásady volieb do akademického senátu

Vnútorný predpis č. 8/2023

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

-----

 

 

Štipendijný poriadok

Predpis z roku 2023 (platný a účinný)

Vnútorný predpis č. 15/2023

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Predpis z roku 2018 v znení Dodatkov č. 1 a 2 (zrušený)

Vnútorný predpis č. 4/2018

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (pôvodné znenie pred schválením dodatkov)

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2020

Úplné znenie vnútorného predpisu schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2020 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1

EN  

Scholarship code of Comenius University in Bratislava, Faculty of Law as amended by the Supplement No. 1 (EN/2018/repealed)

Vnútorný predpis č. 6/2020

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 9/2022

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1