Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie katedry

Súčasné právne myslenie a rímskoprávna tradícia

  • Sucasne_pravne_myslenie.pdfSúčasné právne myslenie a rímskoprávna tradícia. Bratislava : Právnická fakulta UK , 2023. ISBN 978-80-7160-697-0

Kolektívne monografie

Lexikón dejín Slovenskej súkromnoprávnej terminológie

Lexikón dejín Slovenskej súkromnoprávnej terminológie. ISBN 978-80-223-5627-5 Rozsah 748 strán, 56,54 AH, prvé vydanie,vytlačila tlačiareň DOLIS GOEN, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

 

Lexikón dejín Slovenskej súkromnoprávnej terminológie

Prvky a princípy rímskeho a kánonického práva

Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného práva. Praha: Leges, 2016. 160 s. ISBN 978-80-7502-139-7.

Kapitoly:

NEMEC, Matúš. Princípy a zásady kánonického procesného práva (s. 13-31).

ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika. Procesná spôsobilosť v prípadoch nulity manželstva podľa kánonického práva (s. 32-49).

BRTKO, Róbert. Počiatky súdnej ochrany subjektívnych práv v rímskom práve - päť legisakcií (s. 50-70).

LENHARTOVÁ, Katarína. Rímsky civilný proces - skutočnosti ovplyvňujúce normálny priebeh formulového procesu (s. 71-89). 

MLKVÝ, Matej. Procesná spôsobilosť strán v rímskom spore o slobodu (s. 90-109).

LENHARTOVÁ, Katarína. Procesná spôsobilosť žien a spôsobilosť žien byť procesnou stranou v rímskom práve (s. 110-129).

DUDÁSOVÁ, Eva. Spôsobilosť Latínov vystupovať ako účastník konania v legiskakčnom procese: vývojové tendencie v prístupe odbornej verejnosti (s. 130-144).

 

Túto publikáciu si je možné prezrieť a stiahnuť v režime "open access" nižšie:

Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji

Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha: Leges, 2017. 224 s. ISBN 978-80-7502-204-2.

Kapitoly:

BRTKO, Róbert, KOVÁČIKOVÁ, Jana. Notárstvo latinského typu v historicko-právnej a komparatívnej perspektíve (s.9-27).

ŠURKALA, Ján. Predchodcovia a vývoj úradu prétora v Rímskej republike do roku 122 pred naším letopočtom (s. 28-66).

MLKVÝ, Matej. Vývoj právnických stavov v Anglicku (s. 67-86).

GREGOR, Martin. Vývoj hodnoverných miest v Uhorsku (s. 87-102).

ŠURKALA, Ján. Právne aspekty vybraných mestských prísah slobodného kráľovského mesta Bardejov v 17. a v 18. storočí (s. 103-117).

GÁBRIŠ, Tomáš. Vytvorenie verejno-notárskej právnickej profesie v Uhorsku 19. storočia (s. 118-133).

MIKL, Marian. Vývoj inštitúcie notárstva na území dnešného Slovenska v období rokov 1874 - 1993 (s. 134-162).

NEMEC, Roman. (Verejné) notárstvo v Československu do roku 1949 (s. 163-182).

PODOLEC, Ondrej. Notárstvo a nástup komunistického režimu (s. 183-204). 

 

Túto publikáciu si je možné prezrieť a stiahnuť v režime "open access" nižšie:

Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva

Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva. Praha: Leges, 2017. 280 s. ISBN 978-80-7502-125-0.

Kapitoly:

ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika. Svedok v kánonickom procesnom práve: požiadavky na svedka, ich nominácia a selekcia v procesoch o neplatnosť manželstva (s. 17-32).

ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika. Svedecká výpoveď v procesoch o nulite manželstva - realizácia a evaluácia svedeckých výpovedí (s. 33-48).

NEMEC, Matúš. Prostriedky právnej ochrany v správnom konaní podľa kánonického práva (s. 49-64). 

VLADÁR, Vojtech. Procesné uplatňovanie exceptio spolii v období stredoveku (s. 65-100).

BRTKO, Róbert. Orgány súdnej ochrany subjektívnych práv v období rímskeho legiskačného procesu (s. 103-119).

LENHARTOVÁ, Katarína. Interdikt ako procesný prostriedok ochrany - pojem, druhy a interdiktný proces v prameňoch rímskeho práva (s. 120-145).

ŠURKALA, Ján. Formulae ficticiae v rímskom procesnom práve (s. 146-158).

GREGOR, Martin. Rozbor procesných prostriedkov, inštitútov a organizácie súdnictva podľa lex Iulia iudiciorum privatorum a lex Iulia iudiciorum publicorum (s. 159-185).

GREGOR, Martin. Kontradiktórnosť v rímskom formulovom procese (s. 186-202).

VLADÁR, Vojtech. Remedia spolii v novom českom občianskom zákonníku? (s. 205-232).

DUFALOVÁ, Lenka. Pactum de non petendo v rímskom práve a v platnom práve SR (s. 233-256).

 

Túto publikáciu si je možné prezrieť a stiahnuť v režime "open access" nižšie:

Publikácie Katedry v elektronických periodikách fakulty