Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA

ŠPP OPÄŤ OTVORENÁ!

So začiatkom zimného semestra sú študentky a študenti opäť pripravení pod vedením skúsených advokátov vypracovať písomnú analýzu k právnemu problému.

Kto a ako sa môže o právnu pomoc uchádzať?

Poradňa je primárne určená pre ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu poskytovania právnych služieb advokátom. Svoj právny problém stručne opíšte prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu: sppflaw.uniba.sk. Následne Vás budeme kontaktovať s tým, či je Váš právny problém vhodný pre zaradenie do poradne.

Vhodnosť prípadov

Vhodné sú predovšetkým:

  • občianskoprávne nároky;
  • právne problémy z oblasti rodinného práva;
  • výklad nových právnych predpisoch;
  • nároky v oblasti pracovného práva, kultúry, cestovného ruchu a pod.

Právna poradňa nepracuje s prípadmi z oblasti trestného práva. Študenti neposkytujú zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi verejnej moci. Právnická fakulta Univerzity Komenského si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie právnej analýzy v konkrétnom prípade, ktorý nebude vhodný pre zaradenie do Študentskej právnej poradne.

Čo je to Študentská právna poradňa?

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci skvalitnenia prípravy študentov a študentky na právnu prax vytvorila Študentskú právnu poradňu, v rámci ktorej študenti a študentky pod vedením supervízorov z radov pedagógov fakulty alebo odborníkov z praxe poskytujú bezplatné právne analýzy klientom právnej poradne. Koncept študentskej právnej poradne predstavuje overený model na zahraničných právnických fakultách, prostredníctvom ktorého je možné efektívne skĺbiť výučbový proces študentov právnických fakúlt s plnením spoločensky užitočnej právnej pomoci sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Právna poradňa vedie študentov k zvýšenej zodpovednosti, dôslednosti, k pochopeniu fungovania právneho systému, ale aj k osvojeniu si pracovných návykov.