Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská právna poradňa

Máte právny problém?

Obráťte sa na Študentskú právnu poradňu, v rámci ktorej Vám právnu analýzu vypracujú bezplatne študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Študenti pracujú pod dohľadom skúsených advokátov a pedagógov fakulty.

Ako je možné uchádzať sa o konzultáciu a vypracovanie právnej analýzy od študentov?

Svoj právny problém stručne opíšte prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu: sppflaw.uniba.sk. Následne Vás budeme kontaktovať s tým, či je Váš právny problém vhodný pre zaradenie do poradne a dohodneme si dátum osobného stretnutia so študentmi v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vhodnosť prípadu vyhodnotíme v priebehu niekoľkých dní od doručenia Vašej požiadavky, pričom o pridelení alebo zamietnutí prípadu budete upovedomený.

 

UPOZORNENIE: Právnická fakulta Univerzity Komenského si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie právnej analýzy v konkrétnom prípade, ktorý nebude vhodný pre zaradenie do Študentskej právnej poradne. V zásade nepracujeme s prípadmi, ktoré sú z oblasti trestného práva. Študenti v rámci Študentskej  právne poradne neposkytujú zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.

 

Čo je Študentská právna poradňa?

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci skvalitnenia prípravy študentov na právnu prax vytvorila Študentskú právnu poradňu, v rámci ktorej študenti pod vedením supervízorov z radov pedagógov fakulty alebo odborníkov z praxe poskytujú bezplatné právne analýzy klientom právnej poradne. Koncept študentskej právnej poradne predstavuje overený model na zahraničných právnických fakultách, prostredníctvom ktorého je možné efektívne skĺbiť výučbový proces študentov právnických fakúlt s plnením spoločensky užitočnej právnej pomoci sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Právna poradňa vedie študentov k zvýšenej zodpovednosti, dôslednosti, k pochopeniu fungovania právneho systému, ale aj k osvojeniu si pracovných návykov.

Spolupracujúci advokáti/advokátske kancelárie

Touto cestou by sme v mene Právnickej fakulty Univerzity Komenského radi poďakovali za spoluprácu všetkým externým spolupracovníkom – advokátom, advokátskym kanceláriám a odborníkom z praxe, ktorí významnou mierou prispievajú k úspešnému fungovaniu Študentskej právnej poradne. Patria medzi nich advokáti z advokátskych kancelárii Hillbridges, SOUKENÍK – ŠTRPKA, Bird & Bird, Maple & Fish, DLA Piper, Kinstellar, CMS, Wolf Theiss Bratislava, Prosman & Pavlovič, ďalej JUDr. Marián Slávik, PhD., JUDr. Milan Hlušák, Mgr. Ivan Puškáč, Mgr. Lucia Chaľová, Mgr. Ján Kutan, Mgr. Dana Jurčovičová, Mgr. Michal Kiča, Mgr. Robert Vaško, JUDr. Beáta Swanová, JUDr. Peter Kotvan, Mgr. Peter Serina.

Vďaka patrí aj interným zamestnancom fakulty, ktorí sú takisto supervízormi v rámci činnosti Študentskej právnej poradne, a to JUDr. Hana Kováčiková, PhD. a doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Dosiahnuté výsledky v rámci Študentskej právnej poradne

V letnom semestri akademického roku 2018/2019 sa študentskej právnej poradne zúčastnilo 18 študentov, ktorí spolu prevzali 9 prípadov od klientov. Zapojených bolo 9 dozorujúcich advokátov

V letnom semestri akademického roku 2017/2018 sa študentskej právnej poradne zúčastnilo 24 študentov, ktorí spolu prevzali 11 prípadov od klientov. Zapojených bolo 12 dozorujúcich advokátov. 

V zimnom semestri akademického roku 2017/2018 sa študentskej právnej poradne zúčastnilo 22 študentov, ktorí spolu prevzali 11 prípadov od klientov. Zapojených bolo 10 dozorujúcich advokátov/advokátskych kancelárii.  

V letnom semestri akademického roku 2016/2017 sa študentskej právnej poradne zúčastnilo 23 študentov, ktorí spolu prevzali 12 prípadov od klientov. Zapojených bolo 12 dozorujúcich advokátov.