Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z histórie

  • V rokoch 1979-1991 bola súčasťou Ústrednej knižnice a študijného a informačného strediska spoločenskovedných pracovísk Univerzity Komenského
  • Po prestavbe organizačnej štruktúry UK vzniká  v roku 1991 samostaná Knižnica Právnickej fakulty UK
  • V roku 1991 Európska komisia v Bruseli udelila Právnickej fakulte štatút Európskeho dokumentačného strediska a od tohto roku sa stredisko stáva súčasťou Knižnice Právnickej fakulty UK
  • V roku 1999 sa Knižnica Právnickej fakulty UK zapojila v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami do budovania súborného on-line katalógu UK a do budovania databázy evidencie publikačnej činnosti pracovníkov fakulty v systéme VTLS/VIRTUA
  • V decembri 2005 sa pristúpilo k rekonštrukcii knižnice, ktorá trvala 3 mesiace. Komplexnou renováciou priestorov a modernizáciou zariadenia sa vytvorila moderná, funkčne a priestorovo efektívna knižnica
  • Od marca 2015 bol do knižnice začlenený archív Právnickej fakulty UK a vydavateľské oddelenie.