Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2022/2023

 

 

NOVÉ: Predseda Rady ŠVOČ dňa 14. 9. 2022 vyhlásil v zmysle smernice dekana PraF UK č. 3/2018 XIV. ročník súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ŠVOČ)" pre akademický rok 2022/2023. ŠVOČ je organizovaná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK.

Termín odovzdania prác bol Radou ŠVOČ pre XIV. ročník súťaže určený na 17. marec 2023.

---

FB stránka ŠVOČ na PraF UK: Zvedaví právnici

KONTAKT

Rada ŠVOČ, Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1

miestnosť č. 310 SB, III. poschodie SB
tel.: 02/ 9012 2028
e-mail: svoc@flaw.uniba.sk