Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2018/2019

Predseda Rady ŠVOČ v zmysle smernice dekana PraF UK č. 3/2018 dňa 24. 10. 2018 vyhlásil X. ročník súťaže "Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ŠVOČ)" pre akademický rok 2018/2019. ŠVOČ je organizovaná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK v spolupráci s ELSA Bratislava.

Rada ŠVOČ podľa čl. 4 ods. 5 vnútorného predpisu č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte určuje termín odovzdania prihlášok a termín odovzdania prác ŠVOČ v X. ročníku súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2018/2019 nasledovne:

1. pre práce študentov, ktorí majú zapísaní niektorí zo študijných predmetov k ŠVOČ podľa čl. 1 ods. 5 vnútorného predpisu č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, 15. február 2019,

2. pre práce ostatných študentov 8. marec 2019.

FB stránka ŠVOČ na PraF UK: Zvedaví právnici

KONTAKT

Rada ŠVOČ, Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1

miestnosť č. 310 SB, III. poschodie SB
tel.: 02/ 9012 2028
e-mail: svoc@flaw.uniba.sk