ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2017/2018

Rada ŠVOČ v zmysle smernice dekana PraF UK č. 3/2015 vyhlasuje v spolupráci s ELSA Bratislava IX. ročník súťaže  "Študentská vedecká odborná činnnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ŠVOČ)" pre akademický rok 2017/2018. ŠVOČ je organizovaná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK.

 

FB stránka ŠVOČ na PraF UK: Zvedaví právnici

KONTAKT

Rada ŠVOČ, Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1

miestnosť č. 310 SB, III. poschodie SB
tel.: 02/592 44 471
e-mail: svoc@flaw.uniba.sk