Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2020/2021

Predsedníčka Rady ŠVOČ v zmysle smernice dekana PraF UK č. 3/2018 dňa 13.10.2020 vyhlásila XII. ročník súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ŠVOČ)" pre akademický rok 2020/2021. ŠVOČ je organizovaná pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK.

Rada ŠVOČ podľa čl. 4 ods. 5 vnútorného predpisu č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte určuje termín odovzdania prihlášok a termín odovzdania prác ŠVOČ v XII. ročníku súťaže Študentská vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2020/2021 nasledovne:

termín odovzdania prác: 12.2.2021

FB stránka ŠVOČ na PraF UK: Zvedaví právnici

KONTAKT

Rada ŠVOČ, Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1

miestnosť č. 310 SB, III. poschodie SB
tel.: 02/ 9012 2028
e-mail: svoc@flaw.uniba.sk