Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky

Zborník príspevkov z konferencie Výzvy a vízie právnického vzdelávania: Spoločenská zodpovednosť právnickej profesie

Spoločenská zodpovednosť právnickej profesie

Zborník Lexikón dejín slovenskej súkromnoprávnej terminológie

Lexikón dejín slovenskej súkromnoprávnej terminológie

Zborník príspevkov z konferencie Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II

Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2022 EFEKTÍVNOSŤ PRÍPRAVNÉHO KONANIA – súčasný stav a výzvy pro futuro.

Efektívnosť prípravného konania

Zborník Právo a náboženstvo In Pluribus Unitas X.

Právo a náboženstvo

Zborník príspevkov z I. ročníka konferencie o pozemkovom práve

Analýzy a trendy v pozemkových úpravách

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Veriteľ v centre pozornosti práva“

Veriteľ v centre pozornosti práva

Collective monograph „Legal Protection of Participants in Economic and Legal Relations with an Emphasis on Protection of Creditors under Criminal Law“

Legal Protection of Participants in Economic and Legal Relations with an Emphasis on Protection of Creditors under Criminal Law

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právna ochrana veriteľov“

Právna ochrana veriteľov

Zborník "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí"

Zborník z konferencie_Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí

Zborník "Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva európskej únie. 2020"

Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva európskej únie. 2020

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve"

Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie " European Law as a Tool For Approximation of Slovak Law and Ukrainian Law“

European Law as a Tool For Approximation of Slovak Law and Ukrainian Law

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy"

Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy

Zborník z vedeckej konferencie "Bratislavské právnické fórum 2020"

Bratislavské právnické fórum 2020 - Právne výzvy pre novú Európsku komisiu

Zborník: Human rights in the time of crisis: state - society - technology – security

Collection of papers: Crisis as a challenge for human rights

Collection of papers: State and Society facing pandemic

Zborník: Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kanonického práva.

Bratislavské právnické fórum 2018 - Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kanonického práva. [PDF]

Zborník: Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR.

Marek Ivančo (ed.) - Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR. [PDF]

Zborníky z konferencie „Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018“ organizovanej Katedrou správneho a environmentálneho práva.

Zborník "Dobré všeobecne záväzné nariadenie". [PDF] 

Zborník "Právoplatnosť správnych rozhodnutí – právna istota vs. legalita". [PDF]

Zborník z konferencie „Veriteľ v centre pozornosti práva“, ktorá bola organizovaná Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.

Zborník „Veriteľ v centre pozornosti práva“. [PDF]

Zborník z vedeckej konferencie organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, a Slovenskou akadémiou vied, Ekonomickým ústavom

Zborník "Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti". [PDF]

Zborník z konferencie "Vyhoreté jadrové palivo a právna úprava nakladania s ním"

Zborník "Vyhoreté jadrové palivo a právna úprava nakladania s ním"