Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky

Zborník "Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva európskej únie. 2020"

Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva európskej únie. 2020

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve"

Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie " European Law as a Tool For Approximation of Slovak Law and Ukrainian Law“

European Law as a Tool For Approximation of Slovak Law and Ukrainian Law

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy"

Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy

Zborník z vedeckej konferencie "Bratislavské právnické fórum 2020"

Bratislavské právnické fórum 2020 - Právne výzvy pre novú Európsku komisiu

Zborník: Human rights in the time of crisis: state - society - technology – security

Collection of papers: Crisis as a challenge for human rights

Collection of papers: State and Society facing pandemic

Zborník: Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kanonického práva.

Bratislavské právnické fórum 2018 - Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kanonického práva. [PDF]

Zborník: Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR.

Marek Ivančo (ed.) - Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR. [PDF]

Zborníky z konferencie „Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018“ organizovanej Katedrou správneho a environmentálneho práva.

Zborník "Dobré všeobecne záväzné nariadenie". [PDF] 

Zborník "Právoplatnosť správnych rozhodnutí – právna istota vs. legalita". [PDF]

Zborník z konferencie „Veriteľ v centre pozornosti práva“, ktorá bola organizovaná Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.

Zborník „Veriteľ v centre pozornosti práva“. [PDF]

Zborník z vedeckej konferencie organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, a Slovenskou akadémiou vied, Ekonomickým ústavom

Zborník "Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti". [PDF]

Zborník z konferencie "Vyhoreté jadrové palivo a právna úprava nakladania s ním"

Zborník "Vyhoreté jadrové palivo a právna úprava nakladania s ním"