Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Charakteristika podujatia

Medzi hlavné ciele CEEMC patrí podpora a stimulácia študentov práva v poznávaní práva Európskej únie.

Vďaka tomuto projektu si môžu všetci študenti práva bez ohľadu na národnosť a právnu disciplínu zdokonaliť praktické schopnosti, ako aj rozvíjať poznatky v oblasti práva EÚ a jeho procesných pravidiel. Projekt ponúka prípravu na budúcu profesiu, zlepšenie prehľadu a právneho vedomia v oblasti práva EÚ, ochrany spotrebiteľov, zmluvného práva, právnych noriem upravujúcich voľný pohyb osôb a medzinárodného práva súkromného.

Súťaž dosahuje vysokú akademickú a pedagogickú úroveň, a to vďaka svojim prísnym a striktne sa dodržiavajúcim pravidlám ako aj zastúpením najrôznejších odborníkov z oblasti práva EÚ, nominovaných každoročne za sudcov. Tohtoročné pozvanie prijali medzi inými napr. generálna advokátka Súdneho dvora Európskej únie Eleanor V. E. Sharpston, QC a generálny advokát SDEÚ Michal Bobek.

V študijných programoch slovenských právnických fakúlt často krát absentujú exkurzie študentov na skutočné pojednávania, a ani súdy nie sú z technických dôvodov schopné prijať takú početnú verejnosť, nehovoriac o vynaložených nákladoch pre jednotlivých študentov v snahe zúčastniť sa pojednávania SDEÚ v Luxemburgu. Simulácia súdneho konania za účasti profesionálnych sudcov SDEÚ a predstaviteľov európskych inštitúcií umožňuje priblíženie medzinárodnoprávnej praxe poslucháčom práva.

Na slovenských právnických fakultách sa postupne udomácňuje metóda výučby právnych disciplín formou kliník. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka študentom klinickú výučby v niekoľkých oblastiach, ktoré sú zároveň prípravou na medzinárodné súťažné podujatia. Rovnako je tomu aj v prípade CEEMC, kde sa samotného ústneho kola zúčastní aj tím reprezentujúci Právnickú fakultu UK. Prostredníctvom týchto aktivít sa Právnická fakulta UK snaží zabezpečiť aktívnym a talentovaným študentom práva precvičenie získaných teoretických vedomostí, poznatkov a schopností v autentickom prostredí prestížnych medzinárodných právnických súťaží, v ktorých sa v náročnej konkurencii stretávajú najlepší študenti práva z celého sveta ako súperiace protistrany simulovaného súdneho sporu. Touto aktivitou má za cieľ umožniť študentom jedinečnú príležitosť, ako sa môžu porovnať a vďaka kvalitnej a náročnej príprave vyniknúť v nemalej konkurencii svojich kolegov z celého sveta a prezentovať svoju právnu argumentáciu pred uznávanými svetovými právnymi kapacitami z praxe, ktorí budú v roliach sudcov na simulovaných pojednávaniach.

Projekt CEEMC má za sebou úspešnú tradíciu vychovávania študentov právnických fakúlt k hlbšiemu pochopeniu systému práva EÚ. V roku 2005 bol CEEMC organizovaný na pôde Právnickej fakulty UK. Súťaž personálne i technicky zabezpečili domáci pedagógovia a členovia ELSA Bratislava.

Z dlhodobého hľadiska je ambíciou Právnickej fakulty UK a ELSA Bratislava uchádzať sa o usporiadanie takýchto súťaží čo najčastejšie, pretože podujatia tohto charakteru nielenže prispievajú k právnemu vzdelávaniu účastníkov a súťažiacich, ale vysielajú pozitívny signál o pripravenosti Slovenska aj na takúto formu spolupráce v rámci Európy.