Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárne priestupky

Podľa čl. 3 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave je disciplinárny priestupok zavinené porušenie právnych predpisov, vnútorných predpisov UK alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku, ktorého znaky sú uvedené v tomto vnútornom predpise.

Jednotlivé znaky skutkových podstát sú uvedené v čl. 3 ods. 6 písm. a) až u).

a) [závažné porušenie vnútorných aktov UK]

úmyselné závažné porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy UK alebo jej súčastí, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov UK alebo jej súčastí, pokiaľ vnútorný predpis UK alebo jej fakulty nestanovuje za takéto konanie alebo nekonanie vylúčenie zo štúdia pre nesplnenie podmienok študijného programu,

b) [zneváženie dobrého mena a povesti UK a PraF UK]

zneváženie dobrej povesti alebo dobrého mena UK alebo jej súčasti

c) [zásah do ochrany osobnosti]

neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti člena akademickej obce UK alebo zamestnanca UK; najmä ak ide o prípady zníženia dôstojnosti člena akademickej obce UK alebo zamestnanca UK alebo ich vážnosti v spoločnosti

d) [násilie]

úmyselný násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi UK

e) [odcudzenie majetku]

úmyselné odcudzenie, trvalé alebo dočasné prisvojenie si alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v užívaní UK, majetku študentov, zamestnancov alebo návštevníkov UK alebo majetku tretích osôb

f) [požívanie alkoholu]

požívanie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok počas účasti na vzdelávacích alebo vedeckovýskumných činnostiach UK alebo účasť pod ich vplyvom na vzdelávacích alebo vedeckovýskumných činnostiach UK

g) [xenofóbia]

verejné podporovanie násilia, nenávisti alebo obmedzovania práv a slobôd skupiny osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo fyzický alebo verbálny útok na skupinu osôb alebo jednotlivca z týchto dôvodov

h) [hanobenie]

verejné hanobenie niektorého národa, národnosti, ich jazyka, niektorej rasy, etnickej skupiny, náboženskej skupiny alebo sexuálnej orientácie

i) [schvaľovanie a popieranie holokaustu, zločinov fašistických, nacistických a komunistických režimov, zločinov proti mieru, genocídia a zločinov proti ľudskosti]

verejné popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlnenie holokaustu, zločinov režimu založeného na fašistickej ideológii, nacistickej ideológii alebo komunistickej ideológii alebo zločinov iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb; genocídia, zločinov proti mieru, zločinov proti ľudskosti alebo vojnových zločinov, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky

j) [extrémistické skupiny]

založenie, podpora alebo propagácia skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo ktoré v minulosti smerovali k podobnému potlačeniu základných práv a slobôd osôb,

k) [extrémistické materiály]

výroba, prechovávanie alebo rozširovanie elektronických alebo hmotných materiálov obsahujúcich informácie uvedené v písmenách g) až j)

l) [plagiátorstvo]

vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora

m) [autoplagiátorstvo]

opakované odovzdanie rovnakej alebo mierne pozmenenej práce, ktorá už bola študentom odovzdaná v rámci určitého predmetu alebo v rámci študijného programu za účelom splnenia študijných povinností, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho predmetu alebo garanta študijného programu, v rámci ktorých sa práca opakovane odovzdáva a hodnotí

n) [odpisovanie a podvádzanie na skúškach]

akákoľvek forma odpisovania alebo nedovolenej spolupráce alebo napovedania v priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia študijných výsledkov (preverovania vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu, alebo používanie technických zariadení alebo akýchkoľvek nosičov informácii iným ako dovoleným spôsobom v priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia študijných výsledkov (preverovania vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu a to najmä ak:
1. študent má počas preverovania vedomostí pri sebe zariadenie umožňujúce skrytú formu komunikácie s inou osobou, prijímanie alebo odosielanie správ; za takéto zariadenie sa nepovažuje vypnutý mobilný telefón;
2. študent počas preverovania vedomostí používa zariadenie umožňujúce komunikáciu s inou osobou, prijímanie alebo odosielanie správ;
3. študent má počas preverovania vedomostí pri sebe akýkoľvek nosič informácií alebo má prístup k akémukoľvek nosiču informácií, ktorý obsahuje čo i len sčasti informácie alebo iné podklady, ktoré môžu byť predmetom preverovania vedomostí z daného predmetu; 4. študent počas preverovania vedomostí používa akýkoľvek nosič informácií alebo má prístup k akémukoľvek nosiču informácií

o) [falšovanie]

falšovanie alebo úmyselné neoprávnené pozmeňovanie dokladov súvisiacich so štúdiom; falšovanie alebo úmyselné neoprávnené pozmeňovanie preukazov, dokumentov alebo listín, ktoré študent predkladá na základe vnútorných predpisov UK a jej súčastí alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo používanie nepravých alebo neoprávnene pozmenených dokladov súvisiacich so štúdiom alebo nepravých alebo neoprávnene pozmenených preukazov, dokumentov alebo listín, ktoré študent predkladá na základe vnútorných predpisov UK a jej súčastí alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ako pravých a nepozmenených

p) [porušenie pravidiel prijímacieho konania]

porušenie pravidiel, ktoré je uchádzač povinný dodržiavať počas prijímacej skúšky a v dôsledku tohto porušenia pravidiel bol uchádzač prijatý na štúdium

q) [neuhradenie školného a poplatkov spojených so štúdiom]

neuhradenie školného alebo poplatku spojeného so štúdiom vo výške a termíne splatnosti podľa osobitného vnútorného predpisu UK; odmietnutie poskytnutia informácií a skutočností rozhodujúcich na ich určenie podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných informácií,

r) [zneužitie sociálnej podpory]

využitie služby sociálnej podpory podľa zákona o vysokých školách na iný účel, než na aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že na ne nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil, napríklad prenechanie ubytovania v ubytovacom zariadení UK inej osobe bez súhlasu riaditeľa (vedúceho) ubytovacieho zariadenia, alebo ponechanie si viacerých ubytovaní v ubytovacích zariadeniach pri súbežnom štúdiu na viacerých fakultách UK alebo vysokých školách

s) [obchodovanie s právami]

obchodovanie s právami, spočívajúce v prenechaní práva získaného v súvislosti so štúdiom za odplatu, protihodnotu, protislužbu alebo inú výhodu

t) [porušenie ochrany nefajčiarov]

porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov UK o ochrane nefajčiarov na akademickej pôde UK a v okolí akademickej pôdy UK v takej vzdialenosti od hraníc akademickej pôdy, v rámci ktorej všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú zákaz fajčenia

u) [výtržnosť a hrubá neslušnosť]

výtržnosť alebo hrubá neslušnosť alebo správanie, ktoré je v hrubom rozpore s dobrými mravmi.