Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Plagiátorstvo a akademická etika

Disciplinárna komisia PraF UK považuje plagiátorstvo a poručenie akademickej etiky za veľmi závažné porušenia. Je neakceptovateľné, aby absolventi PraF UK získali svoj titul na základe podvádzania na skúškach alebo na základe odovzdania plagiátov.

Disciplinárna komisia PraF UK ako jeden z orgánov akademickej samosprávy PraF UK má za úlohu prispievať k plneniu hlavnej úlohy vysokej školy, ktorou je vzdelávanie. A teda citlivo zvažuje každý prípad podozrenia na plagiátorstvo alebo pochybenie pri uvádzaní zdrojov pri spracovaní záverečnej práce. Cieľom pôsobenia Disciplinárnej komisie PraF UK má byť nielen trestanie, ale aj vzdelávanie.

Preto v prípadoch, keď študent pochybil pri písaní záverečnej práce v oblasti akademickej etiky, avšak závažnosť konania študenta nezakladala dôvod na jeho vylúčenie zo štúdia, takýmto študentom bolo uložené, aby vysvetlili aj pre svojich spolužiakov, v čom pochybili a ako sa daných chýb vyvarovať v budúcnosti.

Tieto vyjadrenia sú v anonymizovanej forme zverejnené na stránke disciplinárnej komisie.